สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2560
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม
4 ม.ค.61 - ประชุมคณะกรรมการ KM
12 ม.ค.61 - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) ประจำปีการศึกษา 2560
24 ม.ค.61 - กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM รอบ 6 เดือน
31 ม.ค.61 - กิจกรรม QA Sharing day
08.30-12.00 : คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
12.00-16.30 : คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
เอกสารประกอบโครงการ
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ.61 - ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM รอบ 6 เดือน
1 ก.พ.61 - กำหนดส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพ (Common data set) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
6 ก.พ.61 - อบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบโครงการ
>>เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
14 ก.พ.61 - กิจกรรม QA Sharing day
08.30-12.00 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกสารประกอบโครงการ
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21 ก.พ.61 - กิจกรรม QA Sharing day
13.00-16.30 : คณะวิทยาการจัดการ
เอกสารประกอบโครงการ
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
23 ก.พ.61 - หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
28 ก.พ.61 - อบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบโครงการ
>>การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบ TQR
8 มี.ค.61 - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ของหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560
8 มี.ค.61 - เสนอรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
มิ.ย.61 -ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 TQR
มิ.ย.61 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพ (Common data set) ภาคการศึกษา ที่ 2/2560
 มิ.ย.61 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา 2559
มิ.ย.61 - หลักสูตร เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับคณะ/วิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25560
มิ.ย.61 - คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มายังมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
23 ก.ค.61 - หลักสูตร ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นรูปเล่มเอกสารและกรอกผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
31 ก.ค.61
- 3 ส.ค.61
- หลักสูตรดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
8 ส.ค.61 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบเอกสาร และยืนยันผลการประเมินผ่าน ในระบบ CHE QA Online
-คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นรูปเล่มเอกสารและกรอกผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
9 ส.ค.59 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2/2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
20-24 ส.ค.61 - คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
27-29 ส.ค.61 - หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
13 ก.ย.61 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
ก.ย.61 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ก.ย.61 - จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
19 -20 ก.ย.61 - มหาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
11 ต.ค.61 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
1 พ.ย.61 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา