สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2563| 2562| 2561| 2560 | 2559 |2558
คำสั่ง
คำสั่งที่ 2055/2562 ให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
คำสั่งที่ 1544/2562 ให้เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Online

คำสั่งที่ 1141/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 1061/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ศุนย์การจัดการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 1060/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 1059/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 270/2562 ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Shraing Day)

คำสั่งที่ 030/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุนและโรงเรียนสาธิตฯ

คำสั่งที่ 3232/2561ให้เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

คำสั่งที่ 2550/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตามกฏกระทรวง พ.ศ.2561 12 ต.ค.. 61

คำสั่งที่ 2516/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 11 ต.ค.. 61

คำสั่งที่ 2475/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ทุกระดับ) 9 ต.ค.. 61
คำสั่งที่ 2422/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 1 ต.ค.. 61


ประกาศ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561