เอกสารโครงการอบรม
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ  ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
 
-กำหนดการโครงการอบรมฯ
-คำสั่งเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
1 แบบฟอร์มกำหนดผู้รับผิดชอบดูแล/รายงานตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
2 ร่าง แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน
-สำนักงานอธิการบดี
-สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
-สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-บัณฑิตวิทยาลัย
3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562
4 แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564
5 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
  ร่างแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
  ร่างแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
  รายชื่อประจำกลุ่ม ระดับคณะ
  รายชื่อประจำกลุ่ม ระดับมหาวิทยาลัย
 

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ