เอกสารประกันคุณภาพ
Home
 
Exit
เอกสารประกอบโครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”
  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ
  1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
  3. แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
  4. รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน ปรับเมื่อ 22-04-62
  5. มาตรฐานการอุดมศึกษาและขั้นตอนสู่การปฏิบัติ
  6.ระบบการประกันคุณภาพสู่การพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์(DOE)
  7. มาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรม
  8. การบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการอุดมศึกษา
  9. การออกแบบระบบประกันคุณภาพเพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  10. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
  11. การรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อนำสู่การพัฒนา
 
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA Sharing
  วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
  คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
  เอกสารหมายเลข 1 สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ข้อเสนอแนะกรรมการ และผลการประเมินย้อนหลัง 2557-2560
  เอกสารหมายเลข 2 ปฏิทินการดำเนินงาน IQA ประจำปีการศึกษา 2561
  เอกสารหมายเลข 3 ขั้นตอนการตรวจ TQR
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมหลักสูตรก่อนตรวจ TQR ประจำปีการศึกษา 2560
  รายละเอียดการจัดโครงการ
  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ
  เอกสารวิทยากร โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย
  SAR สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  SAR สาขาวิชาจิตวิทยา
  SAR สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชั้น 1
  SAR สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  SAR สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  SAR สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชั้น 1
  SAR สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  SAR สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  SAR สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพ IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (วันที่ 6 ก.พ. 61)

คำกำจัดความของผลงานทางวิชาการ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร
       

 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ