เอกสารประกันคุณภาพ
Home
Exit
ปีการศึกษา 2560 | 2559
คู่มือ / แผนงาน ปีการศึกษา 2560

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 18 ม.ค. 61

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 2 พ.ย. 60

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนกลยุทธ์ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ พ.ศ. 2560-2564

คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

 

 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ