เอกสารประกันคุณภาพ
Home
Exit
ปีการศึกษา 2560 | 2559
คู่มือ / แผนงาน

แผนพัฒนคุณภาพ (Improvment Plan)ประจำปีการศึกษา 2562 8 พ.ย. 62

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562 9 ธ.ค. 62

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 8 พ.ย. 62

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ พ.ศ. 2562
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ พ.ศ. 2562
คำอธิบายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนกลยุทธ์ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ พ.ศ. 2560-2564

คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

 

 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ