เอกสารประกันคุณภาพ
Home
Exit
ปีการศึกษา 2560 | 2559
คู่มือ / แผนงาน ปีการศึกษา 2561


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ word


คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

 

 

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ