เอกสารประกันคุณภาพ
Home
ปีการศึกษา 2560 | 2559
Exit
แบบฟอร์ม ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สำหรับเกณฑ์ปี 2548 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สำหรับเกณฑ์ปี 2558 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท สำหรับเกณฑ์ปี 2548 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท สำหรับเกณฑ์ปี 2558 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก สำหรับเกณฑ์ปี 2548 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก สำหรับเกณฑ์ปี 2558 (CAR)
แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถประเมินได้ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากงบงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับสำนัก/สถาบัน

- สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน
- กองนโยบายและแผน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
- กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2558 (ปริญญาตรี) 11 ม.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2558 (บัณฑิตศึกษา) 11 ม.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2548 11 ม.ค. 61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ คณะ/หน่วยงานสนับสนุน 12 ต.ค. 60
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ หลักสูตร 12 ต.ค. 60
ตารางคำนวณระดับคณะ
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.ตรี
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.โท
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.เอก


 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ