เอกสารประกันคุณภาพ
Home
ปีการศึกษา 2562 |2561 | 2560 | 2559
Exit
แบบฟอร์ม


แบบฟอร์มรายงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
-แบบฟอร์มรายงานสำนักงานอธิการบดี
-แบบฟอร์มรายงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-แบบฟอร์มรายงานสำนักส่งเสริมบริการวิชาการและการเรียนรู้
-แบบฟอร์มรายงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
-แบบฟอร์มรายงานบัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้1.5การบริการนักศึกษา(ระดับคณะ)
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้1.6กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ระดับคณะ)
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้5.1การบริหารคณเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ(ระดับคณะ)
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้5.3ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร(ระดับคณะ)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2548 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
ระดับบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2558 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
ระดับป.บัณฑิต แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2558 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
ระดับป.ตรี แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2558 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 9 ก.ย. 2562
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร 30 ส.ค 2562
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ/วิทยาลัย /หน่วยงานสนับสนุน 30 ส.ค 2562


 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ