เอกสารประกันคุณภาพ
Home
ปีการศึกษา 2563 |2562 |2561 | 2560 | 2559
Exit
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตฯ 10 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตฯ 10 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ 2558 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ 2558 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 2558 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ 2548 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ 2548 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 2548 1 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เกณฑ์ 2548 1 มิ.ย. 63

บบฟอร์มสรุปรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ค. 2563

ตารางคำนวนคะแนน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 มี.ค. 2563
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตารางคำนวนคะแนน SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 มี.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางคำนวนคะแนน SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2662 มี.ค. 2563

ตารางคำนวนคะแนน SAR ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ประจำปีการศึกษา 2662 มี.ค. 2563

ตารางคำนวนคะแนน SAR โรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2662 มี.ค. 2563
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถประเมินได้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 มี.ค. 2563
แบบฟอร์มรายงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนสาธิต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มรายงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนสาธิต ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มรายงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
-แบบฟอร์มรายงานสำนักงานอธิการบดี
-แบบฟอร์มรายงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-แบบฟอร์มรายงานสำนักส่งเสริมบริการวิชาการและการเรียนรู้
-แบบฟอร์มรายงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
-แบบฟอร์มรายงานบัณฑิตวิทยาลัย
*ตัวอย่างการรายงานองค์ประกอบที่ 1 (ระดับหน่วยงานสนับสนุน)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้1.5การบริการนักศึกษา(ระดับคณะ)
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้1.6กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ระดับคณะ)
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม(ระดับคณะ)
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้5.1การบริหารคณเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ(ระดับคณะ)
-ตัวอย่างการรายงานตัวบ่งชี้5.3ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร(ระดับคณะ)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2548 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
ระดับบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2558 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
ระดับป.บัณฑิต แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2558 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
ระดับป.ตรี แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ 2558 ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 9 ก.ย. 2562
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร 30 ส.ค 2562
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ/วิทยาลัย /หน่วยงานสนับสนุน 30 ส.ค 2562


 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ