สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
เอกสาร ITA ประจำปีงบประมาณ 2561
-
รายงานดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด : EB10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
EB10-1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน  

EB10-(1-1) แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯปีงบประมาณ2561  

EB10-(1-2) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการความเสี่ยงทับซ้อน  

EB10-(2-1) รายงานการประชุมความเสี่ยงทับซ้อน วันที่ 25 มกราคม 2561  
EB10-(3-1) บันทึกข้อความเสนอลงนามแผนและคู่มือ  
EB10-2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน  
EB10-2-(1-1) บันทึกขอส่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ คู่มือฯ  
EB10-2-(1-2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
EB10-2-(1-3) คู่มือความเสี่ยงทับซ้อน ปี 2560  
EB10-2-(1-4) บันทึกขอส่งประกาศการให้และรับของขวัญ  
EB10-2-(1-5) ประกาศการให้และรับของขวัญ  
EB10-2-(1-6)วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561  
EB10-2-(1-7) บันทึกขออนุมัติลงเว็บไซต์คู่มือความเสี่ยงทับซ้อน ปี 2560  
EB10-2-(1-8) ขออนุมัติลงเว็บไซต์ประกาศการให้และรับของขวัญ  
EB10-2-(1-9) ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
EB10-2-(2-1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทับซ้อน  

EB10-2-(2-2) แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯปีงบประมาณ2561  
EB10-2-(3-1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
EB10-2-(3-2) บันทึกรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน  
EB10-2-(3-3) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน