สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 240 คน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 53 คน