ข้อมูลพื้นฐาน CDS
 
กรุณาใส่ Username และ Password
สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่ทราบUsername และ Password สามารถติดต่อสอบถาม
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเบอร์โทร 492
 
Username :
Password :
 

หมายเหตุ**
ข้อมูลพื้นฐาน CDS ที่ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทำขึ้นนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารหลักฐานในการใช้ตอบประกันคุณภาพให้กับทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานใดมีข้อมูลหรือเอกสารที่จัดทำขึ้นเองตามบริบทของหน่วยงานนั้นๆ แล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากกว่า ให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลของท่านเองโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้