สกอ.สมศ.ก.พ.ร.


 

ผู้บริหาร

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
    รองอธิการบดี
     
   
       

ผู้บริหาร

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
    ผู้ช่วยอธิการบดี
     
   
       

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

    นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
     
   
       

งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพ

    นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
    นักวิชาการศึกษา
     
     
   
     

งานบริหารงานทั่วไป

    นางสาวเนตรชนก สีรับขวา
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
     
       

งานโครงการ EdPEx

    นายเกรียงไกร แก้วหลอย
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
     
   
 
 
ติดต่อสำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 ต่อ 492
โทรศัพท์ : 0-2909-3025
อีเมล์ : sqm@vru.ac.th