09-03-2561
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่1/2560 ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
28782942_196586117780166_8150544641456865280_n
28795543_196586124446832_4611699156732346368_n
28685805_1627601693988382_6229367784057512217_n
28796122_1627601650655053_8626002533500829070_n
28959320_1627601610655057_832589430447888603_n