องค์ประกอบที่ 1 | องค์ประกอบที่ 2 | องค์ประกอบที่ 3 | องค์ประกอบที่ 4 | องค์ประกอบที่ 5 | องค์ประกอบที่ 6 | องค์ประกอบที่ 7 | องค์ประกอบที่ 8 | องค์ประกอบที่ 9 |
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
 • ตัวบ่งชี้ที่2.1
 • ตัวบ่งชี้ที่2.2
 • ตัวบ่งชี้ที่2.3
 • ตัวบ่งชี้ที่2.4
 • ตัวบ่งชี้ที่2.6
 • ตัวบ่งชี้ที่2.7
 • ตัวบ่งชี้ที่2.8
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี
: รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ,ผศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน :
1.นางกนกพร  สัณห์ฤทัย  2.น.ส.ฐิติกานต์  จิตรจา

โทรศัพท์ : 081-171-5498, 085-062-8963

โทรศัพท์ : 089-449-7419, 089-895-8542

E-mail :mana@vru.ac.th/, notkg@hotmail.com

E-mail :nongja_12@hotmail.com, kungnat@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน" กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก ก) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
 
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ ตามเกณ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 2 ข้อ ตามเกณ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 3 ข้อ ตามเกณ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ ตามเกณ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 5 ข้อ ตามเกณ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
 
เป้าหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 1-5)
5  คะแนน
บรรลุ
 
ผลการดำเนินงาน
1.  มหาวิทยาลัย มีการกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(1)) เพื่อใช้เป็นแนวทาง และให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทำคู่มือพัฒนาหลักสูตร (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(2)) และมีรูปแบบการจัดทำหลักสูตร(Template) (มคอ.2) รายละเอียดของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(3)) ในการจัดทำหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับคณะเพื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(4) โดยมีคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(5)) โดยแต่ละสาขาวิชาได้ศึกษาความต้องการของตลาดรวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(6)) ทั้งนี้ต้องเสนอหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงตามขั้นตอนในคู่มือการพัฒนาหลักสูตร โดยก่อนการเสนอหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องก่อนเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(7)) เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการฯตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อเสนอสภาวิชาการ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(8)) และเสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(9)) รวมถึงเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.1(10)-สกอ. 2.1.1(11))
 
เอกสารหลักฐาน

สกอ.2.1.1(1) แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           ในพระบรมราชูปถัมภ์
สกอ.2.1.1(2) คู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง)
สกอ.2.1.1(3) รูปแบบการจัดทำหลักสูตร (Template) (มคอ.2) รายละเอียดของหลักสูตร
สกอ.2.1.1(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
สกอ.2.1.1(5) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สกอ.2.1.1(6) ตัวอย่างเอกสารหลักสูตร     ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ที่มีการศึกษาความต้องการของตลาดรวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สกอ.2.1.1(7) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
สกอ.2.1.1(8) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ(http://www.vru.ac.th/spa2/spa2.html
สกอ.2.1.1(9) มติสภามหาวิทยาลัย(http://www.vru.ac.th/mati/matispa.html)
สกอ.2.1.1(10) สำเนาหนังสือนำส่งหลักสูตรถึง สกอ.
สกอ.2.1.1(11) สำเนาหนังสือรับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ สกอ.2. มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ      ในการปิดหลักสูตร ตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553           (ฉบับปรับปรุง) (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.2(1)) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.2(2))เป็นผู้เสนอขอปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  และหลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม รวมถึงปัญหาอื่นๆ หลังจากนั้นกำหนดให้มีขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตรตามขั้นตอน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทำหนังสือสอบถามไปยังคณะ/วิทยาลัย ตามสาขาวิชาที่คาดว่าจะปิดได้ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.2(3) และคณะ/วิทยาลัย ได้ตอบหนังสือกลับถึงสำนักส่งเสริมวิชาการฯ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.2(4))  และสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้นำเสนอสาขาวิชาที่ปิดต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.2(5)-สกอ.2.1.2(6))        มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร  71 สาขาวิชา และมีหลักสูตรที่จะปิดทำการเรียน การสอนและเป็นไปตามเกณฑ์การปิดหลักสูตร จำนวน 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 7.04
 
เอกสารหลักฐาน

สกอ.2.1.2(1) คู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง)
สกอ.2.1.2(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ที่ 1546/2555 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2555
- ที่ 2323/2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
- ที่ 2483/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555
- ที่ 016/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
- ที่ 093/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556
สกอ.2.1.2(3) หนังสือสอบถามคณะ/วิทยาลัย เรื่อง การเสนอปิดหลักสูตร       เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555
สกอ.2.1.2(4) หนังสือตอบกลับจากคณะเรื่องเสนอปิดหลักสูตร/สาขาวิชา
สกอ.2.1.2(5) วาระการประชุมสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย
สกอ.2.1.2(6) หนังสือแจ้งปิดหลักสูตรต่อ สกอ.

 


3. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร 71 สาขาวิชา จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 54 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 11 สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก
6 สาขาวิชา โดยแบ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้ 2 เกณฑ์ดังนี้
1) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   รวมทั้งสิ้น 38  หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 53.52 2) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 46.48 (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.3(1)) ทั้งนี้หลักสูตรทั้งหมดได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว(เอกสารหมายเลขสกอ. 2.1.3(2)-สกอ.2.1.3(10))
 
เอกสารหลักฐาน

สกอ.2.1.3(1) รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน     ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามรายชื่อของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ.2.1.3(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ที่ 1382/2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 - ที่ 014/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
- ที่ 799/2556 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556
- ที่ 953/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
สกอ.2.1.3(3) รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่” ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
สกอ.2.1.3(4) รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์” ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 10-12 ตุลาคม 2555
สกอ.2.1.3(5) รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม “การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)” ในวันพุธ 9 มกราคม 2556
สกอ.2.1.3(6) แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับต่างๆ (สมอ.07(02-04-06))ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
สกอ.2.1.3(7) แบบฟอร์มสรุปการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ของคณะ/วิทยาลัย
 สกอ.2.1.3(8) แบบฟอร์มสรุปการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)       ของคณะ/วิทยาลัย
สกอ.2.1.3(9) แบบฟอร์มสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ/วิทยาลัย
สกอ.2.1.3(10) รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของคณะ/วิทยาลัย

 

4. ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.4(1))โดยมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1  ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา      ที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร(เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.4(2)) สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน       33 หลักสูตร มีผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก ทุกหลักสูตร และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้  ที่กำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 46.48 สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จำนวน  38 หลักสูตร มีผลการประเมินการดำเนินงานตามตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก ก คิดเป็น ร้อยละ 53.52 เช่นกัน (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.4(3)-สกอ.2.1.4(7)) นอกจากนี้มีการกำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด โดยจัดให้มีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ (หรือเรียกเป็นอย่างอื่น) (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.4(8)
 
เอกสารหลักฐาน

สกอ.2.1.4(1) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ที่ 1546/2555 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2555
- ที่ 2323/2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
- ที่ 2483/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555
- ที่ 016/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
- ที่ 093/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556
สกอ.2.1.4(2) สรุปรายละเอียดของการควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการตามข้อ1-3 ของคณะวิทยาการจัดการ
- แบบฟอร์มประเมินผลการใช้หลักสูตร
- บันทึกข้อความเรื่อง การประเมินผลการใช้หลักสูตร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับคณะของคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 5/2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับคณะของคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 6/2556 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
สกอ.2.1.4(3) แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับต่างๆ (สมอ.07(02-04-06))ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
สกอ.2.1.4(4) แบบฟอร์มสรุปการส่งรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ของคณะ/วิทยาลัย
สกอ.2.1.4(5) แบบฟอร์มสรุปการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ของคณะ/วิทยาลัย
สกอ.2.1.4(6) แบบฟอร์มสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของคณะ/วิทยาลัย
สกอ.2.1.4(7) รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของคณะ/วิทยาลัย
สกอ.2.1.4(8) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ

 


5. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับติดตามให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.5(1))และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.5(2)) โดยแต่ละคณะมีการกำกับดูแลให้การดำเนินตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3   ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.5(3))
 
เอกสารหลักฐาน

สกอ.2.1.5(1)) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ที่ 1546/2555 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2555
- ที่ 2323/2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
- ที่ 2483/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555
- ที่ 016/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
- ที่ 093/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556
สกอ.2.1.5(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
สกอ.2.1.5(3) รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของคณะต่างๆ

 


จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
  จุดเด่น

1. ทุกหลักสูตรของคณะมีระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่กำหนด
2. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กำกับ การเปิด-ปิดหลักสูตร และดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอย่างชัดเจน


 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

คณะควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรเมื่อครบวาระอย่างน้อย 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย: สำนักงานอธิการบดี : งานการเจ้าหน้าที่

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ,รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รศ.ดร.มานะขาวเมฆ,ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
1.นางกนกพร สัณฆ์ฤทัย   2.น.ส.สุจิตรา  วงษ์สด
3.น.ส.ปราณี ศรีนพ

โทรศัพท์ : 02-9091434

โทรศัพท์ : 02-9091434

E-mail : personnel@vru.ac.th

E-mail : personnel@vru.ac.th

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
  1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
. 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2.ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป


 
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 21 หรือ ค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ร้อยละ 28.78
4.79 คะแนน
บรรลุ
 
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 337 คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน       97 คน  เมื่อคำนวณตามสูตรที่ 1 พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 28.49 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.75 และเมื่อคำนวณตามสูตรที่ 2 พบว่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 2.47 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.06
                   เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงเลือกค่าคะแนน ตามสูตรคำนวณที่ 1 คือ 4.75 คะแนน
แสดงวิธีการคำนวณ วิธีที่ 1
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก

97

x 100 =  28.78 %

337

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5

28.78

x 5 =  4.79 คะแนน

30

แสดงวิธีการคำนวณ วิธีที่ 2
ค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

 1. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิป.เอก ปี 2555  เท่ากับ  28.78
 2. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิป. เอก ปี 2554 เท่ากับ  26.02

ค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เท่ากับ 2.76
( 28.78-26.02 =  2.76)

แปลงค่าเพิ่มขึ้นร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 6 ขึ้นไป

2.76

x 5 =  2.3 คะแนน

6


  
เอกสารหลักฐาน

รหัสเอกสาร/หลักฐาน

เอกสาร/หลักฐาน

สกอ.2.2.1 (1) 

ตารางจำนวนอาจารย์ประจำ (จำแนกตามคุณวุฒิ) ปีการศึกษา 2555

สกอ.2.2.1 (2) 

รายชื่ออาจารย์ประจำ (จำแนกตามคุณวุฒิ) ปีการศึกษา 2555

 
 
 
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา

 มีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ ควรมีมาตรการเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าในการศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย: สำนักงานอธิการบดี : งานการเจ้าหน้าที่

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ,รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รศ.ดร.มานะขาวเมฆ,ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
1.นางกนกพร สัณฆ์ฤทัย   2.น.ส.สุจิตรา  วงษ์สด
3.น.ส.ปราณี ศรีนพ

โทรศัพท์ : 02-9091434

โทรศัพท์ : 02-9091434

E-mail : personnel@vru.ac.th

E-mail : personnel@vru.ac.th

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
  1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
. 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป


 
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 36
ร้อยละ 27.00
2.25 คะแนน
ไม่บรรล
 
 
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 337 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 91 คน     เมื่อคำนวณตามสูตรที่ 1 พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 27.00 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.25  คะแนน และเมื่อคำนวณตามสูตรที่ 2 พบว่า ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่ากับ – 0.92  คะแนนที่ได้เท่ากับ                        - 0.76 คะแนน เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงเลือกค่าคะแนน ตามสูตรคำนวณที่ 1 คือ 2.25 คะแนน
แสดงวิธีการคำนวณ วิธีที่ 1
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

91

x 100 =  27.00 %

 

337

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 

27.00

x 5 =  2.25 คะแนน

 

60

แสดงวิธีการคำนวณ วิธีที่ 2
ค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

 1. ร้อยละอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2555  เท่ากับ  27.00
 2. ร้อยละอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2554  เท่ากับ  27.92

ค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เท่ากับ-0.92
( 27.00-27.92 =  -0.92)

แปลงค่าเพิ่มขึ้นร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 6 ขึ้นไป

 

-0.92

x 5 =  -0.76 คะแนน

 

12


  
เอกสารหลักฐาน

รหัสเอกสาร/หลักฐาน

เอกสาร/หลักฐาน

สกอ.2.3.1 (1) 

ตารางจำนวนอาจารย์ประจำ (จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2555

สกอ.2.3.1 (2) 

รายชื่ออาจารย์ประจำ (จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2555

 
 
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
       -
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเมื่อถึงเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย: สำนักงานอธิการบดี

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ วิวัฒนปฐพี,                   อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี,                  รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ ,ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
: 1.นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 2.นายสรวรรธก์  ไชยาวรรณ
  3.น.ส.สุจิตตรา  วงษ์สด

โทรศัพท์ : 02-909-1434

โทรศัพท์ : 02-909-1434

E-mail : personnel@vru.ac.th

E-mail : personnel@vru.ac.th

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หลักฐาน
หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่นผลการประเมิน หรือผลการสำรวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกำลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ
มีการดำเนินการ 7 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
7  ข้อ
จำนวน  7  ข้อ (ข้อ 1-7)
5 คะแนน
บรรลุ
ผลการดำเนินงาน
1.มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ เพื่อการวางแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและวัดผล และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมีการกำหนดโครงการพัฒนาบุคลากร ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.1(2)และ(3)) รวมทั้งอัตรากำลังที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 4ปีข้างหน้าเพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนอัตรากำลังคนที่ต้องการ ระยะ 4 ปี ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4ปี (พ.ศ.2555-2559) หน้า37–หน้า 42 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.1(1))และกรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2557-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.1(8))ทั้งสายวิชาการหน้า25 และสายสนับสนุน หน้า 33 และ34และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 มหาวิทยาลัยมีการสำรวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการอบรมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้แบบสำรวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร ประจำปี 2555 ในการรวบข้อมูล(เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.1(4)) และสรุปผลการสำรวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรประจำปี2555 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.1(5))
                    1.3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในการมอบหมายงานหรือปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2555 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.1(6)) และมีกลไกในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ 2272/2555  ลงวันที่ 11พฤศจิกายน 2555(เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.1(9)) พร้อมกันนี้ได้นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรตามที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.1(10)) ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอีกครั้งเพื่อจะเพิ่มเติมแก้ไข ปรับปรุงส่วนใด ปรากฏรายละเอียดที่นำเสนอในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันอังคาร ที่ 11 ธ.ค.55 (เอกสารหมายเลข2.4.1(11)) 1.4 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555 หน้า74 (เอกสารหมายเลขสกอ. 2.4.1(2))และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2555 หน้า 69 (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.1(3)) รวมถึงกรอบอัตรากำลังประจำ ปีงบประมาณ 2557-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลขสกอ. 2.4.1(8)) หน้า 78

เอกสารหลักฐาน

สกอ.2.4.1(1) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย    ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2559)
สกอ.2.4.1 (2) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สายวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2555
สกอ.2.4.1 (3) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สายสนับสนุน ประจำปี งบประมาณ 2555
สกอ.2.4.1 (4) แบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555
สกอ.2.4.1 (5) สรุปผลการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555
สกอ.2.4.1 (6) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2555
สกอ.2.4.1(7) การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2553-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สกอ.2.4.1(8) กรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์
สกอ.2.4.1(9) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ 2272/2555 ลงวันที่ 11 พ.ย.55
สกอ.2.4.1(10) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.55
สกอ.2.4.1(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2555


2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสและกำหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏอยู่ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553และฉบับที่2(2555) (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(1)) ให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (ปี 2555-2559) (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(2) ยกตัวอย่างเช่น การประกาศรับสมัครบุคลากร ตามระบบและขั้นตอนการสรรหาบุคลากร (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(3) ได้แก่ ตัวอย่างสายวิชาการ
บันทึกคำขอรับสมัครอาจารย์พร้อมเหตุผลความจำเป็น
- บันทึกข้อความ คณะครุศาสตร์ที่          ค.853/2555 เรื่องขอประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
อนุมัติและออกประกาศรับสมัคร
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างและอาจารย์ต่างชาติ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2145/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์
-  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2146/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์ ณ วันที่ 26 ต.ค. 55
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ณ วันที่ 2 พ.ย.55
รายงานผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์ให้ผู้บริหารทราบ
- บันทึกข้อความ งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี ที่ กจ.179/2555 เรื่องผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ณ 31 ต.ค.55
ทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำตามสัญญา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2302/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง  ณ วันที่ 13 พ.ย.55
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา
- หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ศธ.0551.01/376 ลงวันที่ 15 พ.ย.55 เรื่องขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
2.2 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์งานโดยกำหนดให้มีคำอธิบายลักษณะงานการระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตาม(มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่) (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(11))รวมทั้งความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมวิธีการทำงานและทักษะที่จำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน สำหรับอาจารย์ปรากฏอยู่ใน แผนอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่มและคุณสมบัติ(ปี2553-2556)ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (ปี 2555-2559) (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(2)) และบุคลากรปรากฏอยู่ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ2553-2556(เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(5))และนอกจากนี้ยังปรากฏอยู่ใน เอกสาร9-10 การวิเคราะห์ภาระงานกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน แยกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(12))และ เอกสาร 11 การวิเคราะห์ภารงานกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ แยกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(13))
2.3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่งงานของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า- ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่มโดยยึดแนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหน้า3-5(เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(6)) และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(7))และรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคราวประชุมครั้งที่2/2556 เพื่อนำผลสรุปที่ได้เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(8))
  2.4 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
  2.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ
     2.4.1.1ยกตัวอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์
      การพัฒนาคณาจารย์ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย มีผลการดำเนินงานดังนี้
(1) เงินสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 1 คน คือ อาจารย์แสนศักดิ์  หัสคำ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(2.) เงินสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางสาขาวิชา จำนวน 5 คน คือ
1. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์และผศ.ดร.ธีระชัย ธนานันท์  
   เรื่อง การจำแนกแก้วกาญจนาด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี2
2.อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสงและอาจารย์จิตติมา ก่อหรั่งกูล เรื่อง การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากน้ำสกัดสมุนไพรในท้องถิ่น
3. อาจารย์พรรณวิภา แพงศรี  เรื่องการแยกและการคัดเลือกเชื้อจุลินทร์ทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนส จากกากมะพร้าวและกากกาแฟ
4. อาจารย์ณพัฐอร  บัวฉุน  เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณของไทย
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่งานวิจัยมีอาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 1 คน คือ อาจารย์ไชย   มีหนองหว้า           
(4) การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเรียนการสอนและการวัดผล คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนและการวัดผล เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”
(5) การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการผลิตบัณฑิตคณะได้ดำเนินการดังนี้
    - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
   - การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการจัดงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัด ให้งบประมาณคนละ 10,000 บาท
(6) การส่งเสริมการเขียนตำรา ได้สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์จัดทำตำรา มีผู้จัดทำตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 3 คน คือ
    1.อาจารย์ ดร.สุธาสินี  นิลแสง
    2.อาจารย์กมลมาศ   วงษ์ใหญ่
    3. อาจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก
(7) ด้านการเพิ่มอัตรากำลัง มีการรับบุคลากรสายวิชาการในตำแหน่งใหม่ จำนวน 5 คน
(8) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
?คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเชิดชูคนดี อาจารย์ได้รับการประกาศเกียรติคุณในโครงการเชิดชูคนดี จำนวน2 คนคือ 1.อาจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่  2.อาจารย์ดรุณี  หันวิสัย ในชื่อรางวัล “ผู้ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ
?คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเชิดชูนักวิจัยดีเด่น มีอาจารย์ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการวิจัยจำนวน 3 ท่าน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย  คือ ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์
2. ด้านการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ ผศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 3.ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  คือ อาจารย์ชญาดา  วีระพันธ์ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(16-22))
 2.4.2 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน
    2.4.2.1 ยกตัวอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์
    ?การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการผลิตบัณฑิต
         - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
    ?ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ส่งเสริมให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ          คณะได้จัดโครงการเชิดชูคนดีมีพนักงานสายสนับสนุนได้รับประกาศการประกาศเชิดชูเกียรติจำนวน 2 คนคือ      1.นางสาวประทุม  พรรณปัญญา  2.นางสาวนฤมล           จิตตะคาม  ในชื่อรางวัล “ผู้ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ(เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(16-22))
     ?ด้านการเพิ่มอัตรากำลัง  มีการรับบุคลากรสายสนับสนุนในตำแหน่งใหม่  จำนวน 5 คน
     2.4.2.2 ยกตัวอย่างเช่นคณะมนุษยศาสตร์
         - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี(เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(23)
          - โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 ณ เดอะ     รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(24)
2.5 การส่งอาจารย์ประจำไปประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) สรุปไว้ในสรุปการจัดส่งอาจารย์ประจำไปประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ(ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.2(9)) 2.6 การจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น)ปีงบประมาณ 2556 สรุปไว้ในตารางสรุปการจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) ปีงบประมาณ 2556 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.2(10))

เอกสารหลักฐาน

สกอ.2.4.2(1) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553) และฉบับที่ 2 (2555)
สกอ.2.4.2(2) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (2555-2559)
สกอ.2.4.2(3) ตัวอย่างการประกาศรับสมัครบุคลากร ได้แก่ ตัวอย่างสายวิชาการ
สกอ.2.4.2(3.1) บันทึกข้อความ คณะครุศาสตร์ที่ ค.853/2555 เรื่องขอประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 25

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างและอาจารย์ต่างชาติ ณ วันที่ 9 ต.ค.55
-  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2145/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์
-  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2146/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันตำแหน่งอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์ ณ วันที่ 26 ต.ค.55
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ณ วันที่ 2  พ.ย.55
- บันทึกข้อความ งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี ที่ กจ.179/2555 เรื่องผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ณ 31  ต.ค.55
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2302/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง  ณ วันที่ 13 พ.ย. 55
- หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ศธ.0551.01/376 ลงวันที่ 15  พ.ย. 55 เรื่องขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
สกอ.2.4.2(4) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (ปี 2555-2559)
สกอ.2.4.2(5) การจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556
สกอ.2.4.2 (6) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน้า 3-5
สกอ.2.4.2 (7) รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555
สกอ.2.4.2 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 22 พ.ค.55
สกอ.2.4.2 (9) ตารางสรุปการจัดส่งอาจารย์ประจำไปประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น)
สกอ.2.4.2 (10) ตารางสรุปการจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น)
สกอ.2.4.2 (11) กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
สกอ.2.4.2 (12) เอกสาร9-10 การวิเคราะห์ภารงานกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน แยกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557-2560
สกอ.2.4.2 (13) เอกสาร 11 การวิเคราะห์ภารงานกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ แยกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2557-2560
สกอ.2.4.2(14) เอกสาร การวิเคราะห์ปริมาณการเข้า- ออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยบันทึกขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
สกอ.2.4.2(15) เล่มรายงานผลโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนและการวัดผล เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”
สกอ.2.4.2(16) เล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
สกอ.2.4.2(17) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สกอ.2.4.2(18) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูคนดี(รางวัลผู้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ)
สกอ.2.4.2(19) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการนักวิจัยดีเด่น
สกอ.2.4.2(20) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สกอ.2.4.2(21)บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
สกอ.2.4.2(22)เล่มรายงานผลโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนและการวัดผล เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”
สกอ.2.4.5 (23) รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และเกาะทะลุไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.55
สกอ.2.4.5 (24) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 2556


3. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยมีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้น่าอยู่รวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงาน(เอกสารหมายเลข2.4.3(1)) มีสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูลด้านที่พักอาศัย แฟลต หอพักนักศึกษา และห้องพักให้เช่าในราคาถูกที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4.3(2)) มีการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามบันทึกข้อความ เรื่อง การสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ กจ 28/2555 วันที่ 16 ก.พ.56 (เอกสารหมายเลข2.4.3(3)) มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีการศึกษา2555 (เอกสารหมายเลข2.4.3(4)) และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา2555 (เอกสารหมายเลข2.4.3(5)) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่  9 พ.ค.56 เพื่อนำผลไปพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (เอกสารหมายเลข2.4.3(6))
3.2 มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลการสายสนับสนุนทราบ (เอกสารหมายเลข2.4.3(7))
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ได้แก่ อาจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพ.ศ.2555 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.3(8)) และรางวัลด้านเซรามิคส์
3.4 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ การพูดคุย โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน อีเมล์ สายตรงผู้บริหาร อีเมล์ การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข2.4.3(10)) รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน ได้แก่ การพูดคุย โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน อีเมล์ การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.3(11)) 3.6 มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีสำหรับอาจารย์และพนักงานสายสนับสนับสนุนพร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.3(12))
เอกสารหลักฐาน

2.4.3 (1) ภาพถ่ายสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงานและภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมของบุคลากร
2.4.3 (2) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2559 และภาพถ่ายที่พักอาศัย แฟลต หอพักนักศึกษา และห้องพักให้เช่า
2.4.3(3) ตัวอย่างใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
2.4.3 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.4.3 (5) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555
2.4.3 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.56
2.4.3 (7) ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดในเรื่องต่างๆของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สกอ.2.4.3 (8) สรุปผลผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2555
สกอ.2.4.3 (9) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยhttp://www.vru.ac.th
สกอ.2.4.3 (10) ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
สกอ.2.4.3 (11) ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน
สกอ.2.4.3 (12) โครงการต่างๆ ประจำปี 2555 เช่น
     - โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ
     - โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
     - โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

     - โครงการวไลยอลงกรณ์แอโรบิคเพื่อสุขภาพ เอกสารประกอบกับตัวชี้วัดสมศ.18.1
 

 
4. โดยมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้อาจารย์กรอกแบบรายงานการพัฒนาตนเอง หลังผ่านการอบรม/สัมมนา (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.4(1)) และผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.4(2)) ในสายสนับสนุน(เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.4(3)-(5))และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางคณะต่างๆ(เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.4(6)-(7))
เอกสารอ้างอิง

สกอ.2.4.4(1) แบบรายงานการพัฒนาตนเอง หลังผ่านการอบรม/สัมมนา 
สกอ.2.4.4(2) ผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
สกอ.2.4.4(3) ประกาศแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สกอ.2.4.4(4) แบบเสนอโครงการฝึกอบรมและรายงานการดำเนินโครงการ
สกอ.2.4.4(5) รายงานการนำความรู้จากการอบรมมาปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
สกอ.2.4.4(6) คณะมนุษยศาสตร์ฯรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และเกาะทะลุไอซ์แลนด์รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.55
สกอ.2.4.4(7) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบการติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 

5. มหาวิทยาลัย มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรณยาบรรณวิชาชีพและมีการกำชับในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ สำนัก กอง ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อที่ 11 ธันวาคม 2555และให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมและลงรายมือชื่อในการประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ(เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.5(4)ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.5(2)และในคราวประชุมนี้ได้แจกคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.5(3) รวมถึงมีการติดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.5(5))และมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับจรรณยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรปรากฏในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.vru.ac.th (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.5(7))สำหรับในด้านการดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ 2272/2555 ลงวันที่ 11 พ.ย.55 (เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.5(1)) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรนำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เอกสารอ้างอิง

สกอ.2.4.5 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ 2272/2555 วันที่ 11 พ..ย.55
สกอ.2.4.5 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันอังคาร ที่ 11 ธ.ค.55
สกอ.2.4.5 (3) คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
สกอ.2.4.5 (4) ลายมือรับทราบเกี่ยวกับ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
สกอ.2.4.5 (5) ภาพถ่ายการติดประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนบริเวณบอร์ดจัดการความรู้  สำนักงานอธิการบดี ใต้อาคาร100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สกอ.2.4.5 (7) เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.vru.ac.th 

6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์โดยการประเมินผลของโครงการและกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์(เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.6(1)-2.4.6(2))และของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เอกสารหมายเลขสกอ.2.4.6(3))
เอกสารอ้างอิง

สกอ.2.4.6(1) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555
สกอ.2.4.6(2) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555
สกอ.2.4.6(3) การประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

 

7. มหาวิทยาลัยมีการนำผลการประเมินปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยนำผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.7(1)-2.4.7(5))โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 22  พฤษภาคม 2556 และกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการจัดทำแผนควรให้เริ่มโครงการต่างๆตั้งแต่ต้นปีการศึกษาใหม่(2556)และหากมีภารกิจอื่นเร่งด่วนอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน สำหรับร่างแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 ให้ปรึกษาเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาระบบบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ การกำหนดสาขาวิชาที่ขาดแคลนและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของประเทศที่จะใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ชัดเจนขึ้นและตอบคำถามการพัฒนาเพื่อเตรียมผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศได้ในอนาคต(เอกสารหมายเลข สกอ.2.4.7(6))
เอกสารอ้างอิง

สกอ.2.4.7(1) (ร่าง)การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2556 – 2560)
สกอ.2.4.7(2) (ร่าง)แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556
สกอ.2.4.7 (3) (ร่าง)แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556
สกอ.2.4.7 (4) (ร่าง)แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2556
สกอ.2.4.7 (5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
สกอ.2.4.7 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ครั้งที่ 2/2556

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

            จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
2. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
3. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5. มหาวิทยาลัยมีการรายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป

  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
     -
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย :

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว  ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย
รศ.ศศินันท์  เศรษฐวันฒน์บดี ,ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา,               อ.ไชย  มีหนองหว้า,รศ.มานะ  ขาวเมฆ,                               ดร.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน :
1.นางสุดาพร  หงอกสิมมา 2.นางยุภา  กำจาย 3.นางมณฑา สืบจากศรี 4. น.ส.อัจฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน 5.นายอุดมศักดิ์ รักษาวงษ์             6.น.ส.ทวีพร พันสวัสดิ์ 7. น.ส.พัทธนันท์  แสงปาก

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ : 081-285-5894

E-mail :

E-mail : lalana_13@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร์
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
 
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และนำไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
 
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ 6 ข้อ
มีการดำเนินการ 7 ข้อ
 
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ
จำนวน  7 ข้อ (ข้อ 1-7)
5  คะแนน
บรรลุ
 
ผลการดำเนินงาน
 
1.
 • ผลการคำนวณและประมาณค่า FTES  9,214.54 (ปีการศึกษา 2555)
 • บัญชีรายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  จำนวน 1,752 เครื่อง (จำแนกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์(เช่า) จำนวน 1,727 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน 25 เครื่อง)
 • ข้อมูลการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi จำนวน  30,834 เครื่อง
ค่า FTES = 9,214.54 หาร จำนวนเครื่อง 1,752 เครื่อง = 5.25 FTES (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2556) (เอกสารหมายเลข สกอ. 2.5.1(1))
เอกสารหลักฐาน

สกอ. 2.5.1 (1) รายงานการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES

 

2.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักวิทยบริการฯ  มีที่นั่งอ่านภายในสำนัก 700 ที่นั่ง มีหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยผ่านการจัดบริการต่างๆ ได้แก่
       บริการพื้นฐานของห้องสมุด (บริการจัดทำบัตรสมาชิก, บริการยืม-คืน, บริการยืมต่อด้วยตนเอง, บริการหนังสือสำรอง, บริการจองหนังสือ) บริการช่วยการค้นคว้า บริการนักศึกษากลุ่ม
     บริการสารสนเทศ โดยจัดให้บริการหนังสือ วารสารและ หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและต่างประเทศ)  ตลอดจน สื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้ เช่น วีดีทัศน์ วีซีดี ซีดี-รอม บริการมุมหนังสือคุณธรรม บริการมุมหนังสือใหม่ บริการมุมนนันทนาการ บริการมุมอาเซียน บริการห้องสมุดกฎหมาย บริการห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หอประวัติเจ้าฟ้าฯ บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
     บริการแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 15 ฐาน และจัดให้มีสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตจำนวน 2 ห้อง จุดปล่อยสัญญาณ WiFi พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศกระจายตามชั้นต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ 
     บริการวิชาการแก่ผู้ใช้บริการและชุมชนทั่วไป ให้บริการห้องสมุดแก่บุคคลภายนอก การจัดนิทรรศการความรู้ การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงาน/องค์การต่างๆในการเข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการฯ มีการปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 มีการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ  ฐานข้อมูลออนไลน์ การแนะนำงานบริการห้องสมุดแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ตรงกับความต้องการ
เอกสารหลักฐาน

สกอ. 2.5.2(1) แผ่นพับแนะนำประวัติ / บริการ สำนักวิทยบริการฯ
สกอ. 2.5.2(2) ข้อมูลสถิติสารสนเทศ 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สกอ. 2.5.2(3) ภาพถ่ายห้องบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน จำนวน 3 ห้อง
สกอ. 2.5.2(4) ภาพงานบริการภายในสำนักฯ “มุมหนังสือคุณธรรม”
สกอ. 2.5.2(5) ภาพงานบริการภายในสำนักฯ “มุมหนังสือใหม่” และ “มุมตัวอย่างหนังสือเพื่อแนะนำเข้าห้องสมุด”

สกอ. 2.5.2(6) ภาพงานบริการภายในสำนักฯ “มุมนันทนาการ”
สกอ. 2.5.2(7) ภาพงานบริการภายในสำนักฯ “บริการมุมอาเซียน”
สกอ. 2.5.2(8) ภาพงานบริการภายในสำนักฯ “ห้องสมุดกฎหมาย”
สกอ. 2.5.2(9) ภาพงานบริการภายในสำนักฯ “ห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
สกอ. 2.5.2(10) ภาพงานบริการภายในสำนักฯ “หอประวัติเจ้าฟ้า”
สกอ. 2.5.2(11) หน้าเว็บสำนักฯ แสดงรายชื่อฐานข้อมูลที่สำนักฯ ให้บริการสืบค้นด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สกอ. 2.5.2(12) ภาพจุดปล่อยสัญญา WiFi
สกอ. 2.5.2(13) ภาพจุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลจำนวน 13 เครื่อง (กระจายตามชั้นต่างๆ ภายในสำนักฯ)
สกอ. 2.5.2(14) ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศ และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
สกอ. 2.5.2(15) ภาพกิจกรรมให้ความร่วมมือแก่หน่วยงาน /องค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ. 2.5.2(16) ภาพกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” และ “นิทรรศการวันเจ้าฟ้า”

 

 

 

 

3. มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียน 36 อาคาร โดยแบ่งออกเป็นอาคารปฏิบัติการจำนวน 10 อาคาร อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์จำนวน 1 อาคาร อาคารฝึกประสบการณ์จำนวน 1 อาคาร (อาคารสมเด็จ    เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์) อาคารวิทยบริการจำนวน 1 อาคาร อาคารพยาบาล 1 อาคาร อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 1 อาคาร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาตามคณะ  ในแต่ละห้องมีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ไว้บริการผู้สอนและอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งหมด จำนวน 30 จุด  (เอกสารหมายเลข 2.5.3(1)-2.5.3(3))
มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงอาคารเรียนและก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม (อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  10 ชั้น) , ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คณะวิทยาการจัดการ , อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น สถานที่พักผ่อน
2. ลานหน้าอาคาร 100 ปี , ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , งานปรับปรุงถนนและงานปรับปรุงที่จอดรถ
เอกสารหลักฐาน

สกอ. 2.5.3 (1) ภาพถ่ายสถานที่ให้บริการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา ห้องศึกษากลุ่ม ห้องอ่านอาจารย์พื้นที่ให้บริหารต่างๆ
สกอ. 2.5.3 (2) แผนผังระบบเครือข่าย  แม่ข่าย Server มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สกอ. 2.5.3 (3) ภาพถ่ายอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

 

 

4.

(1) ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ได้แก่ ตรวจสอบผลการเรียน และ บริการแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ เช่น คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา บริการตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ บริการสืบค้นคำอธิบายรายวิชา บริการข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนบริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ เช่น การเปิด ปิดภาคเรียน (เอกสารหมายเลข สกอ.2.5.4(1))
                    (2)ด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  แก่นักศึกษา มีห้องพยาบาลพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ให้บริการปฐมพยาบาล และรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยแพทย์ทุกวันพุธ และวันเสาร์ สามารถนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเมื่อมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน  มีการจัดบริการสุขภาพแก่นักศึกษา มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และจัดทำโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 9 โครงการตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555 ได้แก่ 1.โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ2.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ  3. โครงการประกันคุณภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) 4.โครงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา 5.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 6.โครงการอบรมผู้ประกอบการ โรงอาหารพร้อมตรวจประเมิน 7.โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  8.โครงการรับบริจาคโลหิตในวันพ่อแห่งชาติ  9.โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 10.โครงการรับบริจาคโลหิตในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์           11.โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก 12.โครงการตรวจสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 13.โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร 14. โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ 15.โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและตรวจประเมินโรงอาหารครั้งที่2  16. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน และโรคทั่วไป    
               อาคารพยาบาลเป็นอาคาร 2 ชั้น  ประกอบด้วย  ชั้น 1  ห้องจ่ายยา 1 ห้อง ห้องทำแผล/ห้องตรวจโรค 1 ห้อง ห้องพักผู้ป่วยชาย 1 ห้อง จำนวน 4 เตียง ผู้ป่วยหญิง 1 ห้อง จำนวน 5 เตียง ห้องซักล้างและเก็บของ 1ห้อง ห้องสำหนักงาน 1 ห้อง ชั้น 2 ห้องประชุม ห้องเรียน        
(เอกสารหมายเลข สกอ.2.5.4(2), 2.5.4(3))
(3) การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
               โรงอาหาร  ด้านโรงอาหารมีบริการจัดจำหน่ายอาหารแก่นักศึกษาบริการด้านอาหาร จำนวน 1 โรง และมีซุ้มบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างอีกจำนวน  8 จุด และเพิ่มเติมจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน 1 จุด (VRU CAFÉ)

               สนามกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาทุกประเภทเพื่อความปลอดภัย และเป็นมาตรฐาน เช่น สนามกีฬากลาง , โรงยิมเนเซียม 1 ,สนามบาสเกตบอล , ลานกีฬาเอนกประสงค์ ,สนามเทนนิส (เอกสารหมายเลข สกอ.2.5.1(1)-2.5.4(4))
เอกสารหลักฐาน

สกอ. 2.5.4(1) เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://acad.vru.ac.th)
สกอ. 2.5.4(2) แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 เอกสารหลักฐานการดำเนินงานกลุ่มงานอนามัยและสุขาภิบาล (สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการทุกโครงการ)
สกอ.2.5.4(3) ภาพถ่ายอาคารโรงอาหารและซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สกอ.2.5.4(4) ภาพถ่ายสถานที่ออกกำลังกาย  สนามกีฬา

 

 

 

5. มหาวิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ การจัดการขยะ ซึ่งมีหัวหน้าในการรับงาน-จ่ายงานและมีระบบติดตามการทำงานของสาธารณูปโภคเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว และมีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยตั้งเป็นจุดทั้งหมดจำนวน 10 จุดมีการบริการด้านการจราจรภายในและด้านหน้ามหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติร่วมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ประตูน้ำพระอินทร์  มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ตรวจสภาพการทำงานเป็นประจำและมีโครงการจัดอบรมซ้อมหนีไฟที่ระบุไว้ในแผนการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข สกอ. 2.5.5(1)-2.5.5 (3))
เอกสารหลักฐาน

สกอ. 2.5.5(1) หลักฐานด้านระบบสาธารณูปโภค การจัดการขยะ และการรักษาความปลอดภัย
สกอ. 2.5.5(2) โครงการจัดอบรมซ้อมหนีไฟ
สกอ. 2.5.5(3) แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 

 

 

6. มหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพของการบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า 3.51  ดังนี้
                    -  คะแนนการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ = 3.74   คะแนน
               -  คะแนนด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต =   3.85   คะแนน
                    -  คะแนนบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ = 4.22
                    - การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  =   4.57   คะแนน
                    - การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร = 4.50   คะแนน  สนามกีฬา =   3.68   คะแนน
                    -คะแนนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ =  3.55   คะแนน               -คะแนนระบบสาธารณูปโภคและรักษา     -ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา  ไฟฟ้า  ระบบกำจัดของเสียการจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  =   3.72  คะแนน (เอกสารหมายเลข สกอ. 2.5.6(1))
เอกสารหลักฐาน

สกอ. 2.5.6 (1) รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและการประเมินความพึงพอใจคุณภาพงานบริการ

 

 

7.

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ  ผ่านกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้นำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาเรื่องของหนังสือภาษา ต่างประเทศให้มีความหลากหลาย
2.พัฒนาเรื่องของหนังสือให้เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
3.เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์, printer สี ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
4.ปรับปรุงสัญญาณ WIFI ให้ทั่วถึง
5.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องน้ำ ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุด
6.ขยายเวลาให้บริการของสำนักฯ ถึง 20.00 น.
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
1.ออกร้านหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าสำนักฯ
2.จัดหาฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อให้บริการหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 300 สำนักพิมพ์
3.จัดแสดงหนังสือตัวอย่างใหม่ประจำสัปดาห์จากสำนัก พิมพ์เพื่อให้ผู้ใช้ บริการได้ร่วมคัดเลือกเข้าสำนักฯ
4.จัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องเพื่อให้บริการ, หาหา Printer สี สำหรับบริการพิมพ์เอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง
5.จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) เพื่อเพิ่มจุดให้บริการและเพิ่มความแรงของสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารสำนักฯ
6.สำนักฯ จะดำเนินการติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมในจุดที่ไม่มีแสดงส่องสว่าง ซ่อมบำรุงสุขภัณฑ์ชำระล้าง และจัดหาเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
7.จากการเก็บสถิติพบว่าจำนวนผู้ใช้หลังเวลา 16.30 น. มีจำนวนน้อยมาก จึงขยายเวลาให้บริการ ส่วนงานบริการยืมคืนถึงเวลา 18.00 น. งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นถึงเวลา 20.00 น. และในช่วงก่อนสอบซึ่งจะมีจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้น สำนักฯ จะพิจารณาข้อเสนอในการขยายเวลาให้บริการยืมตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง
ฝ่ายอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้นำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการดังนี้
ข้อเสนอแนะ
                    ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคด้านการจัดการของเสียและจัดการขยะในบริเวณอาคารต่างๆ ตลอดจนบริเวณโดยรอบ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
1. ปรับปรุงระบบการกำจัดของเสียและการจัดการขยะ
2. ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนนักศึกษาและลานจอดรถจักรยานยนต์บริเวณอาคาร 100 ปี

เอกสารหลักฐาน

สกอ. 2.5.7 (1) รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2555(สำนักวิทยบริการ)

 

 
 
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
      
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีการให้บริการห้องสมุดโดยจัดให้บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้  และบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เช่น ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์การศึกษา สนามกีฬา การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร เป็นต้น

แนวทางเสริม
       

               มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมคือความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต  เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต

 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี
: รศ.มานะ ขาวเมฆ ,ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน :
1.นางกนกพร  สัณห์ฤทัย  2.น.ส.ฐิติกานต์  จิตรจา

โทรศัพท์ :  0811715498

โทรศัพท์ :  0894497419/02-5293598

E-mail :  mana@vru.ac.th

E-mail :   nongja_12@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
 
 
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
 
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 2
ตามเกณฑ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
มีการดำเนินการ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ
จำนวน   5   ข้อ (ข้อ 1-5)
5 คะแนน
บรรลุ
 
ผลการดำเนินงาน
1.มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม  ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
-
 

2.มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เอกสารหลักฐาน
-
 

3.มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
เอกสารหลักฐาน
-
 

4.มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
เอกสารหลักฐาน
-
 

5.มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เอกสารหลักฐาน
-
 

 
 
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
      จุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ  โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดหาทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกด้าน

จุดอ่อน/แนวทางเสริม
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึงหน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
 
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
การประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ
จำนวน ข้อ (ข้อ )
คะแนน
-
 
ผลการดำเนินงาน
1.มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เอกสารหลักฐาน
-
 

2.มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
เอกสารหลักฐาน
-
 

3.มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ
เอกสารหลักฐาน
-
 

4.มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
เอกสารหลักฐาน
-
 

5.มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
เอกสารหลักฐาน
-
 

 
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
      จุดแข็ง
        - คณะมีความเด่นชัดในด้านคุณธรรมจริยธรรมของคณะวิทยาการจัดการ
แนวทางเสริม
        คณะควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

        -