รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564
คณะ/วิทยาลัย SAR EdPEx Feedback
1.คณะครุศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
5.คณะวิทยาการจัดการ  
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์    
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
9.มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว  
10.โรงเรียนสาธิต  
   
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2563
 
ผลการดำเนินงาน
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-11, 14-18 มิถุนายน 2564 นั้น มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 82 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 65 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 17 หลักสูตร จำแนกเป็น ระดับปริญญาโท จำนวน9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 1 หลักสูตร  จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. สำหรับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 จำแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.41 -2.97 จำนวน 6 หลักสูตร ระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.02 -3.90 จำนวน 73 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.04 -4.06 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 4.04 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.04 และ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.06 โดย ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 คะแนน ระดับคุณภาพการดำเนินงาน “ระดับดี“ แสดงดังตาราง

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 1

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2-6

รายงานผล
การประเมิน (SAR)
รายงานผล
การประเมิน (CAR)

1. คณะครุศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 

 

   
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผ่าน

3.74

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผ่าน

3.81

 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผ่าน

3.55

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผ่าน

3.86

 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผ่าน

3.67

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผ่าน

3.72

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผ่าน

3.72

 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย

ผ่าน

4.04

 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน

ผ่าน

3.74

 
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาประถมศึกษา

ผ่าน

3.54

 
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผ่าน

3.17

 
ระดับบัณฑิตศึกษา

12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผ่าน

3.61

13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผ่าน

3.63

 

14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผ่าน

3.60

 

15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ผ่าน

2.80

 

16.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผ่าน

3.51

 

17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผ่าน

3.59

 

18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ผ่าน

2.80

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร์

3.56

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี

 

 

   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผ่าน

3.90

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผ่าน

3.58

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผ่าน

3.67

 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผ่าน

3.60

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่าน

3.56

   

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผ่าน

3.46

 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ผ่าน

3.22

 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ผ่าน

3.81

 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผ่าน

3.60

 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ผ่าน

3.26

   

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย

ผ่าน

3.21

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผ่าน

3.21

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผ่าน

2.90

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง)

ผ่าน

2.41

ระดับบัณฑิตศึกษา

15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผ่าน

4.04

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.63

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์(ปิด)

ผ่าน

3.44

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผ่าน

3.71

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ผ่าน

3.36

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ผ่าน

3.84

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ผ่าน

3.71

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรโยธา

ผ่าน

3.57

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ผ่าน

3.64

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

ผ่าน

3.63

ระดับบัณฑิตศึกษา

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ผ่าน

4.21

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.68

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผ่าน

3.93

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผ่าน

3.85

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ผ่าน

3.41

ระดับบัณฑิตศึกษา

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

ผ่าน

3.64

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.71

5. คณะวิทยาการจัดการ

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผ่าน

3.61

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผ่าน

3.69

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผ่าน

3.95

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผ่าน

3.69

5หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ผ่าน

3.54

6หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ผ่าน

3.83

7หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผ่าน

3.72

8หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ผ่าน

3.59

คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ

3.70

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ผ่าน

3.67

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผ่าน

3.29

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ผ่าน

3.35

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ผ่าน

3.73

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ผ่าน

3.63

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผ่าน

3.86

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ผ่าน

3.68

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ผ่าน

3.76

9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ผ่าน

4.07

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผ่าน

3.86

11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ผ่าน

3.99

12. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผ่าน

3.12

13. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผ่าน

3.22

ระดับบัณฑิตศึกษา

14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผ่าน

2.91

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.30

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่าน

3.57

 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม

ผ่าน

3.16

 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา) (ปิด)

ผ่าน

3.65

 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

ผ่าน

3.35

 
ระดับบัณฑิตศึกษา

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปิด)

ผ่าน

2.91

6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผ่าน

3.78

 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผ่าน

3.29

8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผ่าน

3.65

คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

3.42

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผ่าน

3.86

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

ผ่าน

3.74

3. หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผ่าน

3.24

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ผ่าน

3.26

ระดับบัณฑิตศึกษา

5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

ผ่าน

3.76

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

ผ่าน

3.20

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์

3.51

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด

81 หลักสูตร

คะแนนที่ได้ (ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

3.61 คะแนน