ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
 ด้านที่ 1 | ด้านที่ 2 | ด้าน3 | ด้านที่ 4 | ด้านที่ 5 |
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  • องค์ประกอบที่1.1
  • องค์ประกอบที่1.2
องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสุถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (1)

    ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทำในเรื่องการดำเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา 4 ด้าน และการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1-1-1(1-1)

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1-1-1(1-2)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560

1-1-1(1-3)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (2)
ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทำในเรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกำหนดโดยนำแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1-1-2(2-1)

สรุปผลการทบทวนแผน

1-1-2(2-2)

รายงานประชุม สภา และ กบ.
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (3)

   ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1-2-1(3-1)

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

1-2-1(3-2)

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

1-2-1(3-3)

แบบฟอร์มประวัติบุคคลต้นแบบ

1-2-1(3-4)

ใบประกาศผลรางวัล

1-2-1(3-5)

ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา (อย.)
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (4)
   ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1-2-2(4-1)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

1-2-2(4-2)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 36

1-2-2(4-3)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547

1-2-2(4-4)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 (หน้าที่2)

1-2-2(4-5)

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559-2561

1-2-2(4-6)

แผนยุทธศาสตร์ 20ปี พ.ศ. 2560 – 2579  

1-2-2(4-7)

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560)

1-2-2(4-8)

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 - 2560

1-2-2(4-9)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

1-2-2(4-10)

รายงานผลการดำเนินการปี 2559

1-2-2(4-11)

แผนปฏิบัติการ ปี 2560

1-2-2(4-12)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

1-2-2(4-13)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ  มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

1-2-2(4-14)

คำสั่งที่ 07/2559 แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

1-2-2(4-15)

คำสั่งที่ 02/2559 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559

1-2-2(4-16)

คำสั่งที่ 06/2561 แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี   สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 และรายชื่อรายละเอียดประกอบ(10)1-1

1-2-2(4-17)

คำสั่งที่ 02/2561 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี  สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1-2-2(4-18)

การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่    8/2560 (ของกรรมการชุดเดิม)

1-2-2(4-19)

การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561  (กรรมการชุดใหม่)

1-2-2(4-20)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พ.ศ.2560

1-2-2(4-21)

แผนพัฒนาบุคลากร 2555-2559

1-2-2(4-22)

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำป?งบประมาณ พ.ศ.(2561-2565)

1-2-2(4-23)

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)

1-2-2(4-24)

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่1ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

1-2-2(4-25)

รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559)

1-2-2(4-26)

รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2559)

1-2-2(4-27)

รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560)

1-2-2(4-26)

รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

1-2-2(4-27)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 วาระที่ 4.2 รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประจำเดือนธันวาคม 2558

1-2-2(4-28)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.5

1-2-2(4-29)

รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 และวาระที่ 4.7

1-2-2(4-30)

รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 และวาระที่ 5.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน

1-2-2(4-31)

รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่  7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วาระที่ 4.6

1-2-2(4-32)

ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.  

1-2-2(4-33)

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อใช้เป็นประสิทธิภาพในการทำงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  ในการ ประชุม ก.บ.ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 วาระที่ 5.2 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1-2-2(4-24)

การตอบสนองต่อการเรียนการสอน Ex การให้ทุนวิจัย

1-2-2(4-25)

การตอบสนองต่อปัญหา ข้อร้องเรียน Ex สายตรงผู้บริหาร

1-2-2(4-26)

การตอบสนองต่อการเรียนการสอน Ex การให้ทุนวิจัย

1-2-2(4-27)

การตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาชีพ Ex  การให้ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ 

1-2-2(4-26)

การตอบสนองต่อชุมชน Ex การจัดอบรมเพื่อต่อใบขับขี่โดยการทำข้อตกลงความร่วมมือกับ   กรมการขนส่ง เปิดให้บริการอบรมเพื่อสอบใบขับขี่

1-2-2(4-27)

การตอบสนองต่อปกครองท้องถิ่น Ex การทำบริการด้านวิจัยโดยทำความข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

1-2-2(4-28)

การตอบสนองต่อประชาชน ชุมชน Ex การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

1-2-2(4-29)

การตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาชีพครู Ex โครงการพัฒนาครู

1-2-2(4-30)

การตอบสนองต่อผู้รับบริการบัณฑิต Ex การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากบัณฑิต

1-2-2(4-31)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 การดำเนินการ ในมาตรา 25

1-2-2(4-32)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

1-2-2(4-33)

มติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561