ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
 ด้านที่ 1 | ด้านที่ 2 | ด้าน3 | ด้านที่ 4 | ด้านที่ 5 |
ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย
  • องค์ประกอบที 3.1
  • องค์ประกอบที่ 3.2
องค์ประกอบที่ 3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (15)

    สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3-2-1(18-1)

ชื่อบทความการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อเจ้าของบทความ ณพัฐอร บัวฉุน และ สุพัตรา ถนอมวงษ์ ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-2)

ชื่อบทความความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของชนิดกล้วยไม้ในสกุลเอื้องเทียนด้วยไอเอสเอสอาร ชื่อเจ้าของบทความภัทรา หงษ์ทองดี ธีระชัย ธนานันต์ นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-3)

ชื่อบทความ การคัดกรองแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริก ชื่อเจ้าของบทความ นวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์ ธีระชัย ธนานันต์ นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-4)

ชื่อบทความ การจำแนกชนิดและการประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลเอื้องเทียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี ชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์ ภัทรา หงษ์ทองดี ธีระชัย ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-5)

ชื่อบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสมด้วยแฮตอาร์เอพีดี ชื่อเจ้าของบทความ จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว ธีระชัย ธนานันต์ นฤมล ธนานันต์   ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-6)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์ ชื่อเจ้าของบทความ ธีระชัย ธนานันต์ จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว นฤมล ธนานันต์  ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-7)

ชื่อบทความ การใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RPOB และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน TRNH กับ PSBA เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วงในประเทศไทยชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์ ปิยดา บุสดี  ธีระชัย ธนานันต์ ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-8)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยไม้สกุลเอื้องเทียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน MATK และ RBCL ชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์ ภัทรา หงษ์ทองดี  ธีระชัย ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-9)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและจำแนกชนิดของกล้วยไม้สกุลแวนด้าหมู่เข็มโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน MATK และ RPOC1ชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์ จินต์ ทองสม ชนิตโชต ปิยพิทยานันต์  ธีระชัย ธนานันต์ ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่อ้างอิง 2559

3-2-1(18-10)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum สกุลย่อย ชื่อเจ้าของบทความ ธีระชัย ธนานันต์ ทีปกา มีเสงี่ยม นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-11)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีกลุ่มใบเขียวด้วยเครื่องหมายสก๊อต ชื่อเจ้าของบทความ ธีระชัย ธนานันต์ พรประภา ศิริเทพทวี  ภัทรพร คุ้มภัย  นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-12)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลก้านก่อด้วยเครื่องหมายสก๊อต ชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์ จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์  ธีระชัย ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-13)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วนไม้สกุลก้านก่อด้วยเครื่องหมาย สก๊อต ชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์ จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์ ธีระชัย ธนานันต์  ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-14)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้รองเท้านารี ชื่อเจ้าของบทความ     ธีระชัย ธนานันต์  ทีปกา มีเสงี่ยม นฤมล ธนานันต์ ธีระชัย ธนานันต์ ทีปกา มีเสงี่ยม นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-15)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีกลุ่มใบเขียว         ชื่อเจ้าของบทความ ธีระชัย ธนานันต์ พรประภา ศิริเทพทวี ภัทรพร คุ้มภัย นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-16)

ชื่อบทความ การคัดกรองแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริก ชื่อเจ้าของบทความ ทีปกา มีเสงี่ยม เปรมณัช ขุนปักษี       ธีระชัย ธนานันต์ นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-17)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยด้วยเครื่องหมายสก็อต ชื่อเจ้าของบทความ พรประภา ศิริเทพทวี ฐิตาพร มณีเนตร เปรมณัช ขุนปักษี  ธีระชัย ธนานันต์ นฤมล ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-18)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสมด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์
จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว  ธีระชัย ธนานันต์  ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-19)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลเอื้องเทียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ชื่อเจ้าของบทความ นฤมล ธนานันต์ ภัทรา หงษ์ทองดี วรุณธร    เชื้อบุญมี ธีระชัย ธนานันต์ ชื่อวารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่อ้างอิง 2560

3-2-1(18-20)

ชื่อบทความ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK และ rbcL ชื่อเจ้าของบทความ ธีระชัย ธนานันต์ จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว นฤมล ธนานันต์    ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่อ้างอิง 2560
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (16)
    สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3-1-2(16-1)

โล่ห์รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

3-1-2(16-2)

โล่ห์รางวัลนักวิจัยโดดเด่น ประเภทนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น

3-1-2(16-3)

 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (17)

    สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3-1-3(17-1)

สำเนาสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย และบทสังเคราะห์งานวิจัย

3-1-3(17-2)

 

3-1-3(17-3)

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (18)

    สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3-2-1(18-1)

โครงการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาและการเรียนรู้

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (19)

     สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3-2-2(19-1)

แนวการปฏิบัติที่ดี ในการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

3-2-2(19-2)

แบบติดตามผลภายหลังการอบรม

3-2-2(19-3)

 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (20)
    สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

3-2-3(20-1)

โครงการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาและการเรียนรู้

3-2-3(20-2)

 

3-2-3(20-3)