ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
 ด้านที่ 1 | ด้านที่ 2 | ด้าน3 | ด้านที่ 4 | ด้านที่ 5 |
ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
  • องค์ประกอบที 4.1
  • องค์ประกอบที่ 4.2
องค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (21)

    ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4-1-1(21-1)

แนวการปฏิบัติที่ดี ในการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

4-1-1(21-2)

แบบติดตามผลภายหลังการอบรม

4-1-1(21-3)

 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (22)

    ผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดยสามารถนำผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4-1-2(22-1)

แผนผังแนวปฏิบัติที่ดีที่ทำให้ชุมชนจัดการและพึ่งตนเองได้ชุมชนคลอง 4-1-2(22-2) 5 จังหวัดปทุมธานี


4-1-2(22-2)

โครงการพันธกิจสัมพันธ์

4-1-2(22-3)

รายงานสรุปผลโครงการพันธกิจสัมพันธ์
 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (23)

   ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4-1-3(23-1)

โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ณ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

4-1-3(23-2)

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4-1-3(23-3)

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (24)

ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4-2-1(24-1)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)

4-2-1(24-2)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

4-2-1(24-3)

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (25)
ผลงานบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดว่าจะได้รับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่
(1) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่านค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้

    (2) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้อาทิ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร การเกิดวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4-2-2(25-1)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560

4-2-2(25-2)

โครงการและสรุปผลโครงการ

4-2-2(25-3)

โครงการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (26)

ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4-2-3(26-1)

แผนปฏิบัติการประจำปี     

4-2-3(26-2)

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) ทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง

4-2-3(26-3)

ผลความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)

4-2-3(26-3)

สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายก่อน-หลังจากการให้บริการวิชาการ