ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
 ด้านที่ 1 | ด้านที่ 2 | ด้าน3 | ด้านที่ 4 | ด้านที่ 5 |
ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน
  • องค์ประกอบที 5.1
  • องค์ประกอบที่ 5.2
องค์ประกอบที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (27)

   ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน

-มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ โดยมหาวิทยามีการดำเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินงาน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดวาระในการประชุมดังนี้
     2.1  ทบทวนนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
     2.2  ทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
     2.3 ทบทวนค่าเป้าหมายรายตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     2.2  จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบด้วย แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นำเสนอแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
4.  มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตร และคณะ มีการกำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
5. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตร และคณะ มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

-มหาวิทยาลัยมีการนำผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา  สามารถนำไปปรัปบรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา ทำให้มีแนวโน้มที่ดีบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัย มีการนำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ และมหาวิทยาลัยได้ให้หลักสูตรและคณะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะเช่นเดียวกัน

 


เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5-1-1(27-1)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

5-1-1(27-2)

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5-1-1(27-3) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5-1-1(27-3) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (28)

   ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายในโดยสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานในด้านผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดำเนินการประกันภายใน มีแนวโน้มที่ดีขึ้น นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 มีรายละเอียดดังนี้ระดับคณะ
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559


คณะ/วิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จำแนกตามปีการศึกษา

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4.14

4.45

4.66

2.คณะครุศาสตร์

4.11

4.39

4.60

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.93

4.19

4.59

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.12

4.39

4.55

5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

3.89

4.39

4.40

6.คณะวิทยาการจัดการ

4.00

3.96

4.25

7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.55

4.18

4.22

8.คณะสาธารณสุขศาสตร์

ก่อตั้งคณะปี 2559

3.40

คะแนนเฉลี่ยรวม

3.96

4.28

4.33เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5-1-2(28-1)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ย้อนหลัง 4 ปี (ปีการศึกษา 2557-2560)

5-1-2(28-2)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)
5-1-2(28-3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)

 

 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (29)

   ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5-1-3(29-1)

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)

5-1-3(29-2)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx  

5-1-3(29-3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

5-1-3(29-4)

โครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

5-1-3(29-5)

แบบวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา

5-1-3(29-6)

แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพองค์กร

5-1-3(29-7)

ผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 (30)

     ผลของการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5-2-1(30-1)

เล่มรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2

5-2-1(30-2)

เล่มรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร มคอ. 7

5-2-1(30-3)

เล่ม SAR ของหลักสูตร
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 (31)

     หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) หรือรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5-2-2(31-1)

เล่มรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2

5-2-2(31-2)

หนังสือรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

5-2-2(31-2)

หนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 (32)

     หลักสูตรได้รับการรับรองจากนานาชาติ หรือมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรนานาชาติ (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ผลการดำเนินงาน
-

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

5-2-2(32-1)

 

5-2-2(32-2)

 

5-2-2(32-3)