เอกสารประกันคุณภาพ
Home
Exit

รายงานการประชุม

  ปี 2561
    วาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
วาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2561
  ปี 2560

    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 6/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2560

  ปี 2559

    มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2559
    รายงานการประชุม การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS) สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2559

  ปี 2558

รายงานการประชุม คณะทำงานเครือข่ายภายในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ