เอกสารประกันคุณภาพ
Home
Exit

รายงานการประชุม

  ปี 2562
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562
วาระ ผลการสำรวจหลักสูตรรับการตรวจ TQR และ (ร่าง) ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง2561 ทุกระดับ
    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
วาระเพื่อพิจารณา สรุปผลการดำเนินงาน SAR 1/2561 ทุกระดับ
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
วาระเพื่อพิจารณา สรุปผลการดำเนินงาน SAR 1/2561 ทุกระดับ
    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
วาระเพื่อพิจารณา 1.Improvment Plan ปีการศึกษา 2561 2.รายงาน SAR องค์ 1 ระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน 3.ร่างตัวบ่งชี้ประกันฯตามกฎกระทรวง 2561ระดับมหาวิทยาลัย
  ปี 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
วาระเพื่อพิจารณา 1.Improvment Plan ปีการศึกษา 2561 2.รายงาน SAR องค์ 1 ระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน
    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
วาระเพื่อพิจารณา 1.รายงาน CAR ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 2.ร่างแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
วาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2561
วาระเพื่อพิจารณา รายงาน CAR ระดับหลักสูตร
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2561
  ปี 2560

    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 6/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2560

  ปี 2559

    มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2559
    รายงานการประชุม การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS) สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2559

  ปี 2558

รายงานการประชุม คณะทำงานเครือข่ายภายในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ