เอกสารประกันคุณภาพ
Home
Exit

รายงานการประชุม

    ปีการศึกษา 2563
ครั้งที่
1/2564
  การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 4 กันยายน 2563
 - รายงานผลการดำเนินงานฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับหลักสูตร
    ปีการศึกษา 2562
12 ธ.ค. 2562   รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562
วาระ รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ ปีการศึกษา 1/2562
7 พ.ย.
2562
   มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
วาระที่ 5.8(ร่าง)แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และ5.7(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562
กกกก
18 ต.ค. 2562    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วาระที่ 5.3(ร่าง)แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และ5.2(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562
3 ต.ค.
2562
  มติที่ประชุมคณะกรรมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2562
วาระที่ 5.1-สรุปผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
1 ต.ค.
2562
  รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
วาระ -(ร่าง)แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และ(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562
12 ก.ย. 2562   รายงานการประชุม คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562
วาระที่ 5.1-สรุปผลการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน และสระแก้ว ปีการศึกษา 2561
9 ก.ย.
2562
  รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562
วาระ -สรุปผลการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน และสระแก้ว ปีการศึกษา 2561
5 ก.ย.
2562
   มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
วาระ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2562
8 ส.ค.
2562

    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562
วาระ 5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

11 ก.ค.
2562
    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
วาระ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2562
6 มิ.ย.
2562
   มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562
วาระ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562
4 มิ.ย.
2562
   รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วาระ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) 2561
10 พ.ค. 2562    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
วาระ 5.3 (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562
10 เม.ย. 2562    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
วาระ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562
4 มี.ค. 2562    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562
วาระ ผลการสำรวจหลักสูตรรับการตรวจ TQR และ (ร่าง) ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง2561 ทุกระดับ
12 ก.พ. 2562    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
วาระเพื่อพิจารณา สรุปผลการดำเนินงาน SAR 1/2561 ทุกระดับ
11 ก.พ. 2562    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
วาระเพื่อพิจารณา สรุปผลการดำเนินงาน SAR 1/2561 ทุกระดับ
18 ม.ค. 2562   รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
วาระเพื่อพิจารณา 1.Improvment Plan ปีการศึกษา 2561 2.รายงาน SAR องค์ 1 ระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน 3.ร่างตัวบ่งชี้ประกันฯตามกฎกระทรวง 2561ระดับมหาวิทยาลัย
  ปี 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
วาระเพื่อพิจารณา 1.Improvment Plan ปีการศึกษา 2561 2.รายงาน SAR องค์ 1 ระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน
    รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
วาระเพื่อพิจารณา 1.รายงาน CAR ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 2.ร่างแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
วาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2561
วาระเพื่อพิจารณา รายงาน CAR ระดับหลักสูตร
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2561
  ปี 2560

    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 6/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2560

  ปี 2559

    มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2559
    รายงานการประชุม การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS) สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559
    รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2559

  ปี 2558

รายงานการประชุม คณะทำงานเครือข่ายภายในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ