ข้อมูลสารสนเทศประกอบการประกันคุณภาพ

 

จำนวนบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน กลุ่มอายุ และเพศ สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (2561-2565) สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
  สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
  สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
 

 

 

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ