ด้านการผลิตบัณฑิต

การออกแบบหลักสูตรตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาในต่างแดน
โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
โดยคณะครุศาสตร์
การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพนักศึกษาเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ/นานาชาติ
โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนวปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัย โดยคณะเกษตร

แนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยคณะวิทยาการจัดการ

การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ

 

ด้านงานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์
การนำกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุนการวิจัย
โดยคณะครุศาสตร์
แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการเกษตร
โดยคณะครุศาสตร์

แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับทุนระดับหลักสูตร โดยคณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

หน่วยงานสนับสนุน

การเข้าใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย