ปีการศึกษา 2560 | 2559 | 2558

รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

  • -รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน

ระดับคณะ/วิทยาลัย

 

ระดับสถาบัน/สำนัก

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย
 
 

ระดับคณะ/วิทยาลัย

 

ระดับสถาบัน/สำนัก

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย