สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 


right กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
right ppt .กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่
right ppt. มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
right แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
right เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
right การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่อดูปฏิทินการดำเนินงานทั้งหมด
 
 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
(26 ก.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
(19 -20 ก.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมวิพากษ์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย
(3 ก.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการอบรม CHeQA Online
( (27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ KM ระดับมหาวิทยาลัย
(27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ก่อนตรวจ TQR รุ่น 3
(28 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ KM ระดับมหาวิทยาลัย
(27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน
( (27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ก่อนตรวจ TQR รุ่น 2
(27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ก่อนตรวจ TQR รุ่น 1
(21 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่พร้อมรับการตรวจเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(02 พ.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(26 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
(04 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2561
(15 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม| เอกสาร

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
(09 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 2
(28 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะวิทยาการจัดการ
(21 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(14 ก.พ.2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(7 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 1
(6 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA Sharing Day คณะวิทย์ ครุศาสตร์ มนุษย์ สาธารณสุข และนวัตกรรม
(31 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
(12 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
| เอกสาร

ศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(12-13 ธ.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรมคลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560