สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


ตารางกิจกรรมเดือนกันยายน 2564
 
วันที่ รายละเอียด เอกสาร ระบบการประชุม Online
10 ก.ย. 2564
13.00-
14.30 น.
 ประชุม คกก. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.ทำความรู้จักกับ-SDGs
- 2.รายละเอียดของกิจกรรมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก-depth-discussions-1
- 3.THE.ImpactRankings.METHODOLOGY.2022_v1.1_FINAL
- ตัวอย่างเล่มรายงาน-SU-Impact-Report-2018_2020-Upload-this-filep
https://us02web.zoom.us/j/87655528621?pwd=US9RUWdWcVRWeTM3RE40dkkxdThhdz09
14.30-
16.00 น.
 ประชุม คกก. การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDU) - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการSCDU
 -รายงานผลการจัดอันดับ ปี 2021
- รายละเอียด SCDU Stars Ratings Criteria
https://us02web.zoom.us/j/87655528621?pwd=US9RUWdWcVRWeTM3RE40dkkxdThhdz09
16.00-
17.00 น.
 ประชุมกิจกรรมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussions) กับรายมหาวิทยาลัยภายใต้กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง (CEC)  - https://timeshighereducation.zoom.us/j/4498487083#success
   
right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์สระแก้ว โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2563
right ปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
   
right แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

 
 
วันที่ กิจกรรม
27-28 มี.ค.,
22-23 พ.ค. 2564
อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน เกณฑ์ EdPEx
1 เม.ย. 2564 ระดับหลักสูตรส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินให้มหาวิทยาลัย
30 เม.ย. 2564 หน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานระบบ SmartX
พ.ค. 2564 ระดับหลักสูตรแจ้งเรื่องการตัดตัวบ่งช่งที่ไม่รับการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐาน
4 มิ.ย. 2564 ระดับหลักสูตรส่งรายงานผลการดำเนินงาน SAR และรายงานในระบบ CHE QA Online
14-18 มิ.ย. 2564 ระดับหลักสูตรตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2563
25 มิ.ย. 2564 ระดับหลักสูตรส่งรายงานผลการประเมิน (CAR) และรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA Online
16 ก.ค. 2564 คณะ หน่วยงานส่งรายงาน EdPEx ฉบับสมบรูณ์ให้กับงานมาตรฐานฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินบ SmartX
20-24 ก.ย. 2564 คณะ และมหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563
30 ก.ย. 2564 คณะ และมหาวิทยาลัย ส่งรายงานผลการตรวจ ปีการศึกษา 2563 และรายงานระบบ CHE QA Online

 

   
right คำอธิบายเพิ่มเติมของคู่มือการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
right สรุปการรับทราบCHE-CO, CHE-QA การอบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณษความสอดคล้องหลักสูตรฯ 24 ส.๕.2561
right คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือ สกอ. 2557 ระดับหลักสูตร การประชุมคกก.ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2558 28 ธค. 2558
right สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
right มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
right พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
right ปฎิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
right เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการจัดรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" วันพูธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.
right มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
right ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานและเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019
right แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปีการศึกษา 2561
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
right ppt .กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่
right ppt. มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
right แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
right เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
right การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IQA
right การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60 
 
 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(3 มี.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร
(29 ม.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ครั้งที่ 7/2562
(16 ธ.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โรงเรียนสาธิต
(30 พ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(12 พ.ย. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2562
(29 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
แลกเเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
(25 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(4 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม