สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

 
ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561
ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561
ระดับมหาวิทยาลัย ะหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561
คลิกเพื่อเอกสารการตรวจ

   
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (CAR)
  ตารางคำนวณคะแนน ระดับคณะ
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สำหรับเกณฑ์ปี 2548 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สำหรับเกณฑ์ปี 2558 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท สำหรับเกณฑ์ปี 2548 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท สำหรับเกณฑ์ปี 2558 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก สำหรับเกณฑ์ปี 2548 (CAR)
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก สำหรับเกณฑ์ปี 2558 (CAR)
ตารางคำนวณคะแนน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ตารางคำนวณคะแนน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท
ตารางคำนวณคะแนน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอกข่าวประชาสัมพันธ์
  -เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
  -กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
  -การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
  -การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60
   


 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่อดูปฏิทินการดำเนินงานทั้งหมด
 
 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม


โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ก่อนตรวจ TQR รุ่น 3
(28 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ KM ระดับมหาวิทยาลัย
(27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน
( (27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ก่อนตรวจ TQR รุ่น 2
(27 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตร ก่อนตรวจ TQR รุ่น 1
(21 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่พร้อมรับการตรวจเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(02 พ.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(26 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
(04 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2561
(15 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม| เอกสาร

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
(09 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 2
(28 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะวิทยาการจัดการ
(21 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(14 ก.พ.2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(7 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 1
(6 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA Sharing Day คณะวิทย์ ครุศาสตร์ มนุษย์ สาธารณสุข และนวัตกรรม
(31 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
(12 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
| เอกสาร

ศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(12-13 ธ.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรมคลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560