สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

24 พ.ย.60 - ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ กนผ04 ตามแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
เวลา 10.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
1 ธ.ค.60 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 น. ห้องประชุมบัณฑิต 409

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2558 20 ต.ค. 60
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60
วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียรรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
30 มี.ค. 60

แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
           ปีการศึกษา 2559
1 ธ.ค. 59

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
           ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
28 พ.ย. 59

กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน มคอ3. - มคอ7. ประจำปีการศึกษา 2559
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 
 
 


 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560