สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


  สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 สองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559) 17 ม.ค. 61
 ข้อคำถามเแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 15 ธ.ค. 60

 คณะครุศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2558 20 ต.ค. 60
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60
วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียรรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
30 มี.ค. 60

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
>>คลิกเพื่อดูปฏิทินการดำเนินงานทั้งหมด
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม
1 ก.พ.61 - ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM รอบ 6 เดือน
1 ก.พ.61 - กำหนดส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพ (Common data set) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
6 ก.พ.61 - อบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบโครงการ
>>เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
14 ก.พ.61 - กิจกรรม QA Sharing day
08.30-12.00 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกสารประกอบโครงการ
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21 ก.พ.61 - กิจกรรม QA Sharing day
13.00-16.30 : คณะวิทยาการจัดการ
เอกสารประกอบโครงการ
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
23 ก.พ.61 - หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
28 ก.พ.61 - อบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 2
 
 
 


 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
โครงการแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day
(31 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
(12 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
| เอกสาร

ศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(12-13 ธ.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรมคลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560