สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
 

ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

ส.ค.60 - สมจ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 (ร่วมวางแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560)
7-9 ส.ค.60 - หน่วยงานสนับสนุนดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
9 ส.ค.60 - หลักสูตร ส่งรายงานผล CAR ประจำปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบเอกสาร และ ยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online
-คณะส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นรูปเล่มเอกสารและกรอกผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
10 ส.ค.60 - สมจ. รายงาน (CAR) ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
16 ส.ค.60 - หน่วยงานสนับสนุน ส่ง CAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบเอกสาร
21-23 ส.ค.60 - คณะ/วิทยาลัย ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
30 ส.ค.60 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
1 ก.ย. 60 - คณะ/วิทยาลัย ส่ง CAR ประจำปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบเอกสาร และยืนยันผลการประเมินคุณภาพผ่านระบบ CHE QA Online
6 ก.ย.60 - สมจ.จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) SAR ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
13 ก.ย.60 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ง SAR ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์ และรวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่งให้สมจ.
14 ก.ย.60 - สมจ. เสนอรายงานผล CAR ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
5. ต.ค.60 - สมจ. เสนอรายงาน CAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
9-10 ต.ค.60 - มหาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
12 ต.ค.60 - สมจ. เสนอรายงานผล CAR ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
2 พ.ย.60 - สมจ. เสนอรายงานผล CAR ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน
สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียรรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
30 มี.ค. 60

แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
             ปีการศึกษา 2559
1 ธ.ค. 59
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
            ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 28 พ.ย. 59

กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน มคอ3. - มคอ7. ประจำปีการศึกษา 2559
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 
 

 
 
     
 


 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ

(13 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
(12 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

อบรม CHE QA ONLINE SYSTEM
ระดับคณะ

(7 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

อบรม CHE QA ONLINE SYSTEM
ระดับหลักสูตร
(5 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(26 เม.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่
(27-28 ก.พ. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ
ประชุมแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(7 ก.พ. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(18 ม.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day
สถาบันวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
(16 ม.ค 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560