สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
 
 
right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
right ปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
right กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564
right คำสั่งตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564
   
 
   
   
Timeline EdPEx

คลิกเพื่อดู >> ปฏิทินการดำเนินงาน EdPEx ปีการศึกษา 2565

 
  Timeline IQA ระดับหลักสูตร
 
วันที่ กิจกรรม
ก.ค. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
1 ก.ย. 2565 หลักสูตรจัดส่ง Improvement Plan ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
สิ้นสุดภาคการศึกษา 1/2565 ภาคปกติ 25 ต.ค.65
28 พ.ย. 2565 หลักสูตรจัดส่งรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ธ.ค. 25652565 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 พิจารณารายงาน 1/2565
5 ม.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ม.ค. 2566 จัดโครงการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ก.พ. 2566 หลักสูตรจัดหารายชื่อคกก.ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ให้งานมาตรฐานฯ
เม.ย. 2566 หลักสูตรจัดส่งรายชื่อคกก.ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ให้งานมาตรฐานฯ
พ.ค. 2566 หน่วยงานสนับสนุนส่งข้อมูล CDS
พ.ค. 2566 หลักสูตรแจ้งเรื่องการตัดตัวบ่งช่งที่ไม่รับการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐาน /เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5 มิ.ย. 2566 หลักสูตรส่งรายงานผลการดำเนินงาน SAR และรายงานในระบบ CHE QA Online
19-23 มิ.ย. 2566 หลักสูตรตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2565
10 ก.ค. 2566 ระดับหลักสูตรส่งรายงานผลการประเมิน (CAR) และรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA Online
กรกฎาคม 2566 นำเสนอการประเมิน (CAR) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
สิงหาคม 2566 นำเสนอการประเมิน (CAR) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กันยายน 2566 นำเสนอการประเมิน (CAR) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

right กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
right กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
right กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
right กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565
right หนังสือ สป.อว. เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2564 (อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 60 ถึง 23 มิถุนายน 2565)
right ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2564 (เริ่มใช้ 8 มกราคม 2565)
right สรุปการรับทราบ CHE-CO, CHE-QA การอบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณษความสอดคล้องหลักสูตรฯ 24 ส.๕.2561
right คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือ สกอ. 2557 ระดับหลักสูตร การประชุมคกก.ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2558 28 ธค. 2558
right สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
right มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
right พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
right ปฎิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
right เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการจัดรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" วันพูธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.
right มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
right แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปีการศึกษา 2561
right แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
right ppt .กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่
right ppt. มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
right แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
right เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
right การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IQA
right การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60
 
     
 


 
ภาพกิจกรรม
 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่
(21 ธันวาคม 2564)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563
(4 กันยายน 2564)
คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(3 มี.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร
(29 ม.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ครั้งที่ 7/2562
(16 ธ.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โรงเรียนสาธิต
(30 พ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(12 พ.ย. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2562
(29 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
แลกเเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
(25 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(4 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

   หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ2565-2566