สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 

ข้อมูลที่บัณฑิตต้องดำเนินการเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 10 เม..ย. 60
แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียรรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
30 มี.ค. 60
แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
             ปีการศึกษา 2559
1 ธ.ค. 59
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
            ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 28 พ.ย. 59

กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน มคอ3. - มคอ7. ประจำปีการศึกษา 2559
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 
 

 
 
     
 


 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(26 เม.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่
(27-28 ก.พ. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ
ประชุมแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(7 ก.พ. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(18 ม.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day
สถาบันวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
(16 ม.ค 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560