สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์right แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปีการศึกษา 2561
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
right ppt .กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่
right ppt. มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
right แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
right เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
right การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่อดูปฏิทินการดำเนินงานทั้งหมด
 
 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตามกฏกระทรวง พ.ส.2561
5 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
(5 ต.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรมคลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม