สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 สองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559) 17 ม.ค. 61
ข้อคำถามเแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 15 ธ.ค. 60

 คณะครุศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2558 20 ต.ค. 60
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60
วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียรรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
30 มี.ค. 60

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
>>คลิกเพื่อดูปฏิทินการดำเนินงานทั้งหมด
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม
- -
 
 
 


 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่พร้อมรับการตรวจเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(02 พ.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(26 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
(04 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2561
(15 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม| เอกสาร

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
(09 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 2
(28 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะวิทยาการจัดการ
(21 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(14 ก.พ.2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(7 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 1
(6 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA Sharing Day คณะวิทย์ ครุศาสตร์ มนุษย์ สาธารณสุข และนวัตกรรม
(31 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
(12 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
| เอกสาร

ศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(12-13 ธ.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรมคลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560