สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


  สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 สองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559) 17 ม.ค. 61
 ข้อคำถามเแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 15 ธ.ค. 60

 คณะครุศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2558 20 ต.ค. 60
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60
วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียรรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
30 มี.ค. 60

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2560
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม
4 ม.ค.61 - ประชุมคณะกรรมการ KM
12 ม.ค.61 - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) ประจำปีการศึกษา 2560
24 ม.ค.61 - กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM รอบ 6 เดือน
ม.ค.61 - ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM รอบ 6 เดือน
1 ก.พ.61 - กำหนดส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพ (Common data set) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ก.พ.61 - เก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ก.พ.61 - กิจกรรม QA Sharing day ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน
23 ก.พ.61 - หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
8 มี.ค.61 - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ของหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560
8 มี.ค.61 - เสนอรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
มิ.ย.61 -ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 TQR
มิ.ย.61 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพ (Common data set) ภาคการศึกษา ที่ 2/2560
 มิ.ย.61 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา 2559
มิ.ย.61 - หลักสูตร เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับคณะ/วิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25560
มิ.ย.61 - คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มายังมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
23 ก.ค.61 - หลักสูตร ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นรูปเล่มเอกสารและกรอกผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
30-31 ก.ค.61
1-3 ส.ค.61
- หลักสูตรดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
8 ส.ค.61 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบเอกสาร และยืนยันผลการประเมินผ่าน ในระบบ CHE QA Online
-คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นรูปเล่มเอกสารและกรอกผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
9 ส.ค.59 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2/2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
20-24 ส.ค.61 - คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
27-29 ส.ค.61 - หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
13 ก.ย.61 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
ก.ย.61 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ก.ย.61 - จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
1-2 ต.ค.61 - มหาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
11 ต.ค.61 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
1 พ.ย.61 - เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
 
 
 


 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
(12 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
| เอกสาร

ศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(12-13 ธ.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรมคลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560