- กำหนดการตรวจประเมิน  
   
  Timeline การดำเนินงานเพื่อรับการตรวจประเมินภายนอก รอบสี่ ปีงบประมาณ 2564  
 

ที่

รายละเอียดข้อมูล

วัน/เดือน/ปี

1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภานอกระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีฐานะเป็นองค์การมหาชน 10 มีนาคม 2564
2 จัดส่งแบบสำรวจความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ผ่านอีเมล์ ของเครือข่ายฯ 5 เมษายน 2564
3 เสนอวาระเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลือก สมศ. เป็นหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 13 พฤษภาคม 2564
4 เสนอวาระเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การเลือก สมศ. เป็นหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 วาระที่ 5.3 10 มิถุนายน 2564
5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อชี้แจงการจัดทำรายงาน SAR ตามแบบฟอร์ม PA2-1 PA2-2 11 มิถุนายน 2564
6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อร่วมกันพิจารณารายงาน SAR ตามแบบฟอร์ม PA2-1 PA2-2 28 มิถุนายน 2564
7 มหาวิทยาลัยแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินภายนอก ไปยัง สมศ. ผ่านระบบ Google form การขอรับการตรวจประเมินภายนอกของ สมศ. 29 มิถุนายน 2564
8 มหาวิทยาลัยแจ้งการอนุมัติเลือก สมศ. เป็นหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 วาระที่ 5.3 ไปยัง สป.อว. เพื่อทราบ หนังสือเลขที่ อว 0630.012/27 12 กรกฎาคม 2564

9

มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงาน SAR ตามแบบฟอร์ม PA2-1 PA2-2 ผ่านอีเมล์ของ สมศ. เพื่อยืนยันการรับการตรวจประเมิน

15 กรกฎาคม 2564

10

สมศ. ประกาศรายชื่อสถาบันและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 กรกฎาคม 2564

11

- มหาวิทยาลัยแจ้งไปยัง สมศ. ไม่มีการทักท้วงรายชื่อผู้ประเมินภายนอก เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านอีเมล์ของ สมศ.
- มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในระบบ Automated QA (onesqa.or.th) ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน และรายงาน SAR ของมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2560-2562) ตามแบบฟอร์ม PA2-1 PA2-2

23 กรกฎาคม 2564

12

มหาวิทยาลัยมีการแจ้งช่วงเวลาที่สะดวกรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Google form การรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ช่วงเวลาระหว่าง
4-8 ตุลาคม 2564
กำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
(อยู่ระหว่างรอระบุวันที่ชัดเจนจาก สมศ. โดยการประเมินครั้งนี้ ปีงบประมาณ 2564 จะเป็นการประเมินออนไลน์คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (PA) )

23 กรกฎาคม 2564

13

สป.อว. แจ้งรับทราบ เรื่อง มหาวิทยาลัยฯ แจ้งความประสงค์ขอให้ สมศ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

10 สิงหาคม 2564

14

สมศ. แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน

10 พฤศจิกายน 2564

15

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแจ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analyis) และขอข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย

11 พฤศจิกายน 2564

16

มหาวิทยาลัยประชุมเพื่อชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analyis) กับหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นที่ต้องส่งข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2564

17

มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการฯ ตามแบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analyis)

22 พฤศจิกายน 2564

18

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่

21 ธันวาคม 2564

19

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณา

17 มกราคม 2565

20

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารายงาน และส่งหนังสือเพื่อยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับประะานคณะผู้ประเมินฯ เพื่อรายงาน สมศ.

21 มกราคม 2565

21

มหาวิทยาลัยประเมินคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระบบ Automated QA

21 มกราคม 2565

22

สมศ. แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกให้กับมหาวิทยาลัย

3 มีนาคม 2565

23

มหาวิทยาลัยยืนยันผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกให้กับ สมศ.

10 มีนาคม 2565

24

มหาวิทยาลัยเสนอวาระในการเลือกสถาบันเพิ่มผลผลิตเป็นหน่วยงานภายนอกในการตรวจสมศ. ในครั้งต่อไป ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 วาระ 5.1

10 มีนาคม 2565

 
     
  ประกาศรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  ประกาศรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564 ครั้งที่ 1/2564สมศ.
 
  การประชุมออนไลน์ของ สมศ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2564) เอกสารการประชุมออนไลน์ของ สมศ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 
  คู่มือการใช้งานแบบคำขอรับการประเมินสถาบันอุดมศึกษาแบบออนไลน์ เอกสารการประชุมออนไลน์ของ สมศ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 
  แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ.เอกสารการประชุมออนไลน์ของ สมศ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 
  ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินภายนอกสมศ.เอกสารการประชุมออนไลน์ของ สมศ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
  มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
     
 
การเตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2564-2565) ระดับอุดมศึกษา

ดาวโหลดแบบสำรวจตนเองของสมศ.เพื่อขอรับการประเมิน

- แบบ PA2-1 บทสรุปผู้บริหาร
- แบบ PA2-2 แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม

 
     
 
ผลการประเมิน สมศ.
- รอบ 1 (ปีการศึกษา 2544 - 2548)
- รอบ 2 (ปีการศึกษา 2549 - 2553)
- รอบ 3 (ปีการศึกษา 2554 - 2558)
- รอบ 4 (ปีการศึกษา 2559 - 2562)
ตรวจประเมิน 21 ธันวาคม 2564
 
     
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา
(คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
 
อกสารการประชุมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 22 พฤษภาคม 2561)  
  Present-AQA-ส่งเสริมสถานศึกษา-25May18  
  VDO แนะนำระบบ Automated QA  
  กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
  แผ่นพับส่งเสริม
 
  การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่_ส่งเสริมฯศพด ผอ.สมศ.
 
  จุลสาร สมศ.ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  
  จุลสาร สมศ.ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  
อกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
  สมศ.กับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่  
  สมศ.ยุคใหม่ องค์กรอัจฉริย  
  ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไร ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย  
  External Quality Assurance in a Disruptive World  
     
  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  การรับรองรายชื่อผู้ประเมิน สมศ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ2561  
  การรับรองรายชื่อผู้ประเมิน สมศ. ปีงบประมาณ 2560  
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180