ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
  มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
  ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ข้อมูลส่งสมศ. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563  
     
 
แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

ดาวโหลดแบบสำรวจแยกแต่ละหน่วยงาน

- งานพัฒนาบุคลากร
- กองนโยบายและแผน
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ศูนย์ภาษา
- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
 
     
 
ผลการประเมิน สมศ.
- รอบ 1 (ปีการศึกษา 2544 - 2548)
- รอบ 2 (ปีการศึกษา 2549 - 2553)
- รอบ 3 (ปีการศึกษา 2554 - 2558)
 
     
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา
(คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
 
อกสารการประชุมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 22 พฤษภาคม 2561)  
  Present-AQA-ส่งเสริมสถานศึกษา-25May18  
  VDO แนะนำระบบ Automated QA  
  กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
  แผ่นพับส่งเสริม
 
  การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่_ส่งเสริมฯศพด ผอ.สมศ.
 
  จุลสาร สมศ.ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  
  จุลสาร สมศ.ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  
อกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
  สมศ.กับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่  
  สมศ.ยุคใหม่ องค์กรอัจฉริย  
  ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไร ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย  
  External Quality Assurance in a Disruptive World  
     
  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  การรับรองรายชื่อผู้ประเมิน สมศ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ2561  
  การรับรองรายชื่อผู้ประเมิน สมศ. ปีงบประมาณ 2560  
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180