สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
right ปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์สระแก้ว โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2563
right ปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
   
right แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

 
   
  ,k
Planning Action Plan Timeline
พัฒนาคน อบรมพัฒนาศักยภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพ
อบรม TQA Criteria 1-31 ม.ค. 2565
การนำองค์กร และกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร 1-31 ม.ค. 2565
การจัดการด้านลูกค้า และการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน (ธนาคารออมสิน) 1-28 ก.พ.2565
พัฒนาระบบ พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามแนวทาง EdPEx  
-ทบทวน OP ผลลัพธ์หมวด 7 1 ต.ค.-30 พ.ย. 2564
-พัฒนาระบบการทำงานหมวดที่ 1-6 1 ต.ค.-30 พ.ย. 2564
- ถ่ายทอดสู่การปรับปรุงกระบวนการ 15-30 พ.ย. 2564
- กำกับติดตามประเมินผล (ทุก 2 เดือน) 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2565
ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย คณะ โรงเรียนสาธิต มรภ.สระแก้ว  
-จัดทำรายงาน SAR ระดับ Overall 1-28 ก.พ. 2564
-รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX ระดับ Basic ยกเว้นมหาวิทยาลัยใช้ระดับ Intermediate 1-15มี.ค. 2565
- นำผลจากระบบ SMART-EX มาปรับปรุง SAR EdPEx และจัดส่งให้ผู้ประเมิน15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2565
- รับการตรวจประเมิน EdPEx (Site VisitX 15-30.ส.ค. 2565
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 1-30 ก.ย. 2565
หน่วยงานสนับสนุน  
-จัดทำรายงาน SAR ระดับ Basic 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2565
-รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX ระดับ Basic 1-15 มิ.ย. 2565
- นำผลจากระบบ SMART-EX มาปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนา 1-30 ก.ย. 2565
   
 
วันที่ กิจกรรม
มี.ค. 2565 หลักสูตรจัดส่งรายชื่อคกก.ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ให้งานมาตรฐานฯ
เม.ย. 2565 หน่วยงานสนับสนุนส่งข้อมูล CDS
พ.ค. 2565 หลักสูตรแจ้งเรื่องการตัดตัวบ่งช่งที่ไม่รับการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐาน /เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6 มิ.ย. 2565 หลักสูตรส่งรายงานผลการดำเนินงาน SAR และรายงานในระบบ CHE QA Online
13-17 มิ.ย. 2565 หลักสูตรตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2564
27 มิ.ย. 2564 ระดับหลักสูตรส่งรายงานผลการประเมิน (CAR) และรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA Online

 

   
right คำอธิบายเพิ่มเติมของคู่มือการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
right สรุปการรับทราบCHE-CO, CHE-QA การอบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณษความสอดคล้องหลักสูตรฯ 24 ส.๕.2561
right คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือ สกอ. 2557 ระดับหลักสูตร การประชุมคกก.ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2558 28 ธค. 2558
right สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
right มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
right พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
right ปฎิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
right เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการจัดรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" วันพูธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.
right มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
right ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานและเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019
right แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปีการศึกษา 2561
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
right ppt .กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่
right ppt. มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
right แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
right เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
right การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IQA
right การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60
 
     
 


 
ภาพกิจกรรม
 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่
(21 ธันวาคม 2564)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563
(4 กันยายน 2564)
คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(3 มี.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร
(29 ม.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ครั้งที่ 7/2562
(16 ธ.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โรงเรียนสาธิต
(30 พ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(12 พ.ย. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2562
(29 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
แลกเเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
(25 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(4 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด