สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


right

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 11 ม.ค.64
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกัน ระดับหลักสูตร 1/2563
- เอกสารนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประกัน ระดับหลักสูตร 1/2563

right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

 

right ปฏิทินดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ หน่วยงาน ศูนย์สระแก้ว และโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2563

 

right แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

 

 
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
3-4 ส.ค. 2563 ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
23 ก.ค. 2563 โครงการประชุมวิพากษ์(ร่าง)รายงานการประเมิน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
16 ก.ค. 2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุน รายงานผลการประเมินตนเอง (CAR)
10 ก.ค. 2563 ระดับคณะ รายงานผลการประเมินตนเอง (CAR)
13-17 ก.ค. 2563 ตรวจประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
29 มิ.ย.-3 ก.ค.2563 ตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
26 มิ.ย. 2563 ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตร รายงานผลการประเมินตนเอง (CAR)
23 มิ.ย. 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
5-19 มิ.ย. 2563 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
5 มิ.ย. 2563 ระดับหลักสูตร รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รูปเล่มและ CHE QA Online
20 ธันวาคม 2562 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2562 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
16 ธันวาคม 2562 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2562 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
4 ธันวาคม 2562 ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2562
4 ธันวาคม 2562 ทุกหน่วยงานส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ 1/2562
12-13 พฤศจิกายน 2562 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2562
-คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
4 ตุลาคม 2562
ประชุมแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ พ.ศ. 2562

 

    
right คำอธิบายเพิ่มเติมของคู่มือการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
right สรุปการรับทราบCHE-CO, CHE-QA การอบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณษความสอดคล้องหลักสูตรฯ 24 ส.๕.2561
right คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือ สกอ. 2557 ระดับหลักสูตร การประชุมคกก.ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2558 28 ธค. 2558
right สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
right มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
right พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
right ปฎิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
right เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการจัดรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" วันพูธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.
right มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
right ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานและเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019
right แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปีการศึกษา 2561
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
right ppt .กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่
right ppt. มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
right แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
right เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
right การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IQA
right การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่อดูปฏิทินการดำเนินงานทั้งหมด
 
 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(3 มี.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร
(29 ม.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ครั้งที่ 7/2562
(16 ธ.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โรงเรียนสาธิต
(30 พ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(12 พ.ย. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2562
(29 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
แลกเเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
(25 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(4 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม