สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
right ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
 
วันที่ กิจกรรม
17 มิ.ย.62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลในการทำงาน EdPEx ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ
18 มิ.ย.62 โครงการอบรมเครื่องมือการบริหารจัดการ OKR ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
19 มิ.ย.62 โครงการอบรม CHE QA Online ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 มิ.ย. 62 ระดับหลักสูตร ส่ง SAR 2/2561 และรายงานการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
1-5 ก.ค. 62 ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
12 ก.ค. 62 ระดับคณะ/ วิทยาลัย  ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ส่ง SAR 2/2561
22-26 ก.ค. 62 ระดับคณะ/วิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
5-9 ส.ค. 62 ระดับหน่วยงานสนับสนุน และศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
28-29 ส.ค.62 ระดับมหาวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

>>ดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด

 
right เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการจัดรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" วันพูธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.
right มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
right ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานและเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019
right แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ปีการศึกษา 2561
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right ประกาศกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ,2/2562 และ ภาคฤดูร้อน /25621
right กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
right แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
right ppt .กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่
right ppt. มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
right แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
right ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
right เปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
right การประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
right คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IQA
right การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่อดูปฏิทินการดำเนินงานทั้งหมด
 
 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
(4 มี.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
(25-26 ก.พ. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA sharing day
(21 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2562
(11 ก.พ. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามกฏกระทรวง พ.ศ.2561
(21 ม.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรม IQA ปีการศึกษา 2561
(18 ม.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
(19 ธ.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตามกฏกระทรวง พ.ศ.2561
5 พ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
(5 ต.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม