สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์

ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

2 พ.ย.60 - เสนอรายงานผล CAR ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภายใน ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4) 25 ส.ค. 60

วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน
สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียรรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
30 มี.ค. 60

แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2559 16 ธ.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
             ปีการศึกษา 2559
1 ธ.ค. 59
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
            ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 28 พ.ย. 59

กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน มคอ3. - มคอ7. ประจำปีการศึกษา 2559
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

     
 


 
   
     
 


 
ภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
(9-10 ต.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
(4 ก.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(23 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(23 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)

คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(23 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(21 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


GE รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

สวท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

สสว.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


สนอ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2559

(8 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2559

(7 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


สสร.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2559
(7 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

(31 ก.ค.- 4 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

อบรม CHE QA ONLINE SYSTEM
สำหรับผู้ช่วยเลขานุการ
(19 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
วันที่ 27ก.พ.2560