สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
รายงานการเบิกจ่ายวัสดุของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการสำรวจวัสดุของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการสำรวจครุภัณฑ์ของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง