ปีการศึกษา | 2558 | 2559 | 2560  
  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)  
  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)  
  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557 - 2559)  
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  
  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2559  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559  
 
- บัณฑิตวิทยาลัย - สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สำนักงานอธิการบดี  
 
  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)  
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559  
 
คณะ SAR CAR
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จากระบบ CHE QA ONLINE  
 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2558
 
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558  
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557  
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2555