- คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 25-26 มิ.ย. 62

 

- แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ

 

- คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากร ไปราชการ อบรม One Stop Service วันที่ 31 พ.ค.62- 2 มิ.ย. 62

 

- คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ วันที่ 13-14 พ.ค.62

 

- คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบมือเครื่องมือบริหารจัดการด้วย OKRs วันที่ 18 มิ.ย.62

 

- คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านลูกค้า วันที่ 6 มี.ค.62

 

- คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงาน วันที่ 5-6,20 ก.พ.62

 

- คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx วันที่ 20-21 พ.ย.61

 

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตาม Model EdPEx หมวดที่ 1 การนำองค์กร และหมวดที่ 2 กลยุทธ์

 

- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร(EdPEx) ครั้งที่ 3

 

แผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

# กิจกรรม วันที่
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ ระบบบุคลากรระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ต.ค.61-ก.ย.62
2 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับสายสนับสนุนและสายวิชาการ 22-23 พ.ย. 61
3 โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กรในระดับคณะ ม.ค.62
4 ครงการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ ก.พ. 62
5 โครงการพัฒนาระบบการนำองค์กรและกลยุทธ์ ในระดับคณะ มี.ค. 62
6 โครงการอบรมเครื่องมือบริหารจัดการองค์กร มี.ค. 62
7 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ เม.ย.62 - มิ.ย. 62
8 โครงการการอบรม หลักสูตร ผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx พ.ค. 62 - มิ.ย. 62
9 โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ด้วยเกณฑ์ EdPEx ต.ค 62
10 โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง EdPEx พ.ย. 62
11 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ บุคลากร และระบบปฏิบัติการ ในระดับคณะ ธ.ค. 62- ก.พ. 63
12 มหาวิทยาลัยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx200) เพื่อคัดกรอง (Screening) พ.ย. 62 - ธ.ค. 62
13 สกอ. แจ้งผลการคัดกรอง (Screening) ม.ค. 63
14 มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ก.พ. 63
15 สกอ. แจ้งผลการพิจารณารายงานการ ประเมินตนเอง
และกําหนดวันตรวจเยี่ยมประเมิน
พ.ค. 63 - มิ.ย. 63
16 สกอ. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนําเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ก.ค. 63