แผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

# กิจกรรม วันที่
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ ระบบบุคลากรระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ต.ค.61-ก.ย.62
2 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับสายสนับสนุนและสายวิชาการ 22-23 พ.ย. 61
3 โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กรในระดับคณะ ม.ค.62
4 ครงการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ ก.พ. 62
5 โครงการพัฒนาระบบการนำองค์กรและกลยุทธ์ ในระดับคณะ มี.ค. 62
6 โครงการอบรมเครื่องมือบริหารจัดการองค์กร มี.ค. 62
7 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ เม.ย.62 - มิ.ย. 62
8 โครงการการอบรม หลักสูตร ผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx พ.ค. 62 - มิ.ย. 62
9 โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ด้วยเกณฑ์ EdPEx ต.ค 62
10 โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง EdPEx พ.ย. 62
11 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ บุคลากร และระบบปฏิบัติการ ในระดับคณะ ธ.ค. 62- ก.พ. 63
12 มหาวิทยาลัยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx200) เพื่อคัดกรอง (Screening) พ.ย. 62 - ธ.ค. 62
13 สกอ. แจ้งผลการคัดกรอง (Screening) ม.ค. 63
14 มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ก.พ. 63
15 สกอ. แจ้งผลการพิจารณารายงานการ ประเมินตนเอง
และกําหนดวันตรวจเยี่ยมประเมิน
พ.ค. 63 - มิ.ย. 63
16 สกอ. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนําเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ก.ค. 63