Planning

Action Plan

Timeline

Start

End

 

พัฒนาคน

   อบรมพัฒนาศักยภาพ

 • TQA Criteria

23 มี.ค.65

23 มี.ค.65

 • การนำองค์กร สำหรับผู้บริหาร

20 เม.ย.65

29 เม.ย.65

 • การจัดการด้านลูกค้า และการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้ 

23 พ.ค.65

30 พ.ค.65

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน

22.ก.พ.65

22 ก.พ.65

 

พัฒนาระบบ

   พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามแนวทาง EdPEx

 • ทบทวน OP ผลลัพธ์หมวด 7

1 ต.ค.64

30 พ.ย.64

 • พัฒนาระบบการทำงานหมวดที่ 1-6

1 ต.ค.64

30 พ.ย.64

 • ถ่ายทอดสู่การปรับปรุงกระบวนการ

15 พ.ย.64

30 พ.ย.64

 • กำกับติดตามประเมินผล (ทุก 2 เดือน)

1 ม.ค.65

30 ก.ย.65

 

ตรวจประเมิน

   มหาวิทยาลัย คณะ โรงเรียนสาธิต มรภ.สระแก้ว

 • จัดทำรายงาน SAR ระดับ Overall

1 ก.พ.65

15 มี.ค.65

 • รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART–EX ระดับ Basic ยกเว้นมหาวิทยาลัย ใช้ระดับ Intermediate

15 มี.ค.65

31 มี.ค.65

 • จัดหาผู้ตรวจประเมิน

1 พ.ค.65

15 พ.ค.65

 • นำผลจากระบบ SMART–EX มาปรับปรุง SAR EdPEx และจัดส่งให้ผู้ประเมิน

15 พ.ค.65

17 มิ.ย.65

 • ถ่ายทอดกระบวนการตาม SAR ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1 ก.ค.65

31 ก.ค.65

 • รับการตรวจประเมิน EdPEx (Site Visit)

27 ส.ค.65

28 ส.ค.65

 • จัดทำแผนพัฒนา

1 ก.ย.65

30 ก.ย.65

   หน่วยงานสนับสนุน

 • จัดทำรายงาน SAR ระดับ Basic

15 พ.ค.65

15 มิ.ย.65

 • รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART–EX  ระดับ Basic

15 มิ.ย.65

30 มิ.ย.65

 • นำผลจากระบบ SMART–EX มาจัดทำแผนพัฒนา

1 ส.ค.65

30 ส.ค.65

 

กิจกรรม

               VRU Edpex