ปฏิทินกิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561

# กิจกรรม วันที่
1 ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 8 พ.ย. 60
2 กำหนดส่งรายชื่อคณะทำงาน 13 พ.ย. 60
3 กำหนดส่ง กนผ.04 22 พ.ย. 60
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นำเสนอ กนผ.04 เพื่อขออนุมัติกิจกรรม 24 พ.ย. 60
5 ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมที่รับผิดชอบ (ตลอดเวลา 12 เดือน)  
  1. ระบบการกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร  
  1.1 การอบรมให้ความรู้เรื่องกฏระเบียบจริยธรรม ต.ค. 60- ธ.ค. 60
  1.2 การพัฒนากระบวนการช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ต.ค. 60- ม.ค. 61
  1.3 การพัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่สอดคล้องกับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ต.ค. 60- มี.ค. 61
  2. การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  
  2.1 การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ต.ค. 60- ม.ค. 61
  2.2 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการด้วยระบบ SAP ต.ค. 60- ก.ย. 61
  3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ต.ค. 60- ก.ค. 61
  4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัย การบริการวิชาการ และบุคลากรเพื่อการวิจัย ต.ค. 60- ก.ย. 61
  5. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ต.ค. 60- มิ.ย. 61
  6.โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของผู้นำ ต.ค. 60- ก.ย. 61

 

ปฏิทินกิจกรรมดำเนินงาน EdPEx (งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2561

# กิจกรรม วันที่
1 จัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศ พฤศจิกายน 2560
2 การพัฒนาระบบให้ครบทุกหมวดตามเกณฑ์ EdPEx มีนาคม 2561
3 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร มกราคม 2561
4 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับอาจารย์ใหม่
9- 12 มกราคม 2561
5 โครงการจัดทําพิมพ์เขียวบริการ ( Service Blueprint) กุมภาพันธ์ 2561
6 ศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ  
  6.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2561
  6.2 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2561
7. โครงการอบรมเครื่องมือทางการบริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย เมษายน 2561
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะ เพื่อชี้แจงและแบ่งเกณฑ์ EdPEx ไปดำเนินการ พฤษภาคม 2561
9 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในเพื่อทำหน้าให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ มิถุนายน 2561
10 โครงการประชุมคณะกรรมการ EdPEx  

 

 

– Download 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“EdPEx Sharing Day”ครั้งที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“EdPEx Sharing Day”ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการ EdPEx เพื่อจัดทำ
แบบฟอร์มการประเมินตนเอง
     
ประชุมคณะกรรมการ EdPEx เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประชุมคณะกรรมการ EdPEx เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประชุมเชิงปฎิบัติการนำเสนอ กนผ.04 ตามแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
     
ศึกษาดูงาน EdPEx ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชุมคณะกรรมรพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริหารจัดการด้วยระบบ SAP เพื่อจัดทำร่าง TOR
โครงการจัดทำแบบพิมพ์เขียวบริการ
และการเขียนผังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ