คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564แก้ไขเพิ่มเติม

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโมเดลในการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนา กฏระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย