เอกสาร/คู่มือ EdPEx


 

แบบฟอร์มโครงร่างองค์

แบบฟอร์มผลลัพธ์ หมวด 7

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ TQA Smart-Ex

แบบฟอร์มรายงาน SAR EdPEx สำหรับคณะ และมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ EdPEx (Feedback Report)

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

แบบฟอร์มแผนพัฒนา EdPEx

 

เอกสารประกอบโครงการอบรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 25-26มิถุนายน 2562

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- ตัวอย่างแผนพัฒนาองค์กร

- แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการดำเนินงานในปัจจุบัน หมวด 1-6 กระบวนการ

- แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการดำเนินงานในปัจจุบัน หมวด 7 ผลลัพธ์

- แบบฟอร์ม Expected Output

- แบบฟอร์ม กนผ01.

- แบบฟอร์ม กนผ02.

 

เอกสารประกอบโครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- แบบฟอร์มโครงร่างองค์กร ระดับคณะ

- ตัวอย่างโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

<- ตัวอย่าง SIPOC Model

<- แบบฟอร์ม workshop OP

<- แบบฟอร์มสรุปโครงร่างองค์กร

<- แบบฟอร์มนำเสนอโครงร่างองค์กร


 

เอกสารประกอบโครงการพัฒนาและออกแบบระบบงาน วันที่ 5-6,20 ก.พ.62

- กำหนดการ

- เอกสารบรรยาย(เพิ่มเติม)

- ตัวอย่าง Management Process

- แบบฟอร์มสำหรับวิเคราะห์การบ้าน

- แบบฟอร์มการบ้านสำหรับนำเสนอ วันที่ 20 ก.พ.62

- ตัวอย่างแบบฟอร์มการบ้าน

 

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 สายวิชาการ (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ)

 

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 สายสนับสนุน (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ)

 

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 (ศ.ปรัชญา เวสารัชช์)

 

การเตรียมตัวเพื่อการประเมินองค์การ สำหรับหน่วยงานบ่มเพาะ รุ่นที่2 (รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม)

 

คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

 

EdPEx200 โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561

   

 

เอกสารการวิเคราะห์ตนเองที่จัดส่ง สกอ.

- ใบสมัครเข้าร่วม

- form0 แบบสำรวจความต้องการการสนับสนุนของหน่วยงาน
- form1 การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร
- form2 Self-Assessment
- form3 ตัววัด
- form4 SUMMARY REPORT ON EDPEX WORKSHOPS 2 – 8
- form5 Plan for Improvement Priorities_2017-V2
- form6 ตารางการวิเคราะห์แผนพัฒนา

 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ตนเอง

- form0 แบบสำรวจความต้องการการสนับสนุนของหน่วยงาน
- form1 การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร
- form2 Self-Assessment
- form3 ตัววัด
- form4 SUMMARY REPORT ON EDPEX WORKSHOPS 2 – 8
- form5 Plan for Improvement Priorities_2017-V2
- form6 ตารางการวิเคราะห์แผนพัฒนา