(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2564
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 วาระเพื่อพิจารณา 5.4

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 27 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409

เอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอร์ม RM4 รายงานความก้าวหน้าของผลการจัดการความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มิถุนายน 2561)

แบบฟอร์ม RM1-RM3 ที่เข้าประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ธันวาคม 2560

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 4 เม.ย. 61
ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409

เอกสารประกอบการประชุม

1. ระเบียบวาระการประชุม

2. รายงานประชุมครั้งที่ 4/2560

3. แบบจัดทำรายงานและติดตามความก้าวหน้าความเสี่ยง (RM4)

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ธ.ค. 60
ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3

เอกสารประกอบการประชุม

1. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM1)

2. แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM2)

3. แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง ความคาดหวังและการตอบสนอง (RM2-1)

4. แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง(RM3)

**หมายเหตุ ให้ส่งแบบฟอร์ม RM1-RM3 ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 60

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 14 พ.ย. 60
ณ ห้องบัณฑิต 406
เอกสารประกอบการประชุม

1. แบบฟอร์มความเสี่ยง

2. คำอธิบายแบบฟอร์มความเสี่ยง

3. วิธีการประเมินความเสี่ยง

4. ตัวอย่างความเสี่ยง

5. ตัวอย่างแบบฟอร์ม RM2

6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ)

**หมายเหตุ ให้ส่งแบบฟอร์ม RM1-RM3 ภายในวันที่ 27 พ.ย. 60

 

 

 

>

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
>> Read More           | เอกสารการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
>> Read More           | เอกสารการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
>> Read More           | เอกสารการประชุม
  •