•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
>> Read More           | เอกสารการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
>> Read More           | เอกสารการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
>> Read More           | เอกสารการประชุม
  •