สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
 
 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลลภายนอก
*ประกาศเมื่อวันที่
18 กันยายน 2562 ผู้ประเมิน

    
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคคลภายนอก
*ประกาศเมื่อวันที่
18 กันยายน 2562 ผู้ประเมิน
     
รายชื่อผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมโดย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
ระดับคณะ สถาบัน
ระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรที่ผ่านการอบรมโดย สกอ.
รายชื่อประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรปิด
* จำนวน
14 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2562 จำนวน 206 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 205 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2561 จำนวน 374 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
02 เม.. 2561 จำนวน 298 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
19 มี.. 2561 จำนวน 297 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 06
.. 2560 จำนวน 275 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
14 .. 2560 จำนวน 481 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
29 พ.ค. 2560 จำนวน 411 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 จำนวน 936 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 จำนวน
390 คน
รวมรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 240 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 53 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560
รวมรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA
รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ที่ขึ้นทะเบียนของ ทปอ.
รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ที่ขึ้นทะเบียนของอาเซียน


รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน


*** หมายเหตุ
1. ขอให้คณะและหลักสูตรคัดเลือกรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพที่ผ่านการอบรมหลักสุตรผู้ประเมินที่จัดโดยโดย สกอ. เป็นลำดับแรกก่อน
2. การคัดเลือกรายชื่อผู้ประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้เลือกจากรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพฯ ที่เป็นผู้ประเมิน
จากภายในมหาวิทยาลัยโดยเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดย สกอ. หรือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น