สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
*ประกาศเมื่อวันที่
18 กันยายน 2562 ผู้ประเมิน
 


รายชื่อผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมโดย สกอ.

ระดับสถาบัน (ประธาน) สำหรับประเมินในระดับคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)
*ประกาศเมื่อวันที่
01 ธ.. 2560 จำนวน 541 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)
*ประกาศเมื่อวันที่
06 .. 2560 จำนวน 541 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)
*ประกาศเมื่อวันที่
17 ก.พ. 2560 จำนวน 526 คน
รวมรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)
ระดับสถาบัน (กรรมการ) สำหรับประเมินในระดับคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบสถาบัน (กรรมการ)
*ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 จำนวน
691 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบสถาบัน (กรรมการ)
*ประกาศเมื่อวันที่
16 มี.. 2561 จำนวน 688 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบสถาบัน (กรรมการ)
*ประกาศเมื่อวันที่
01 .. 2560 จำนวน 676 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบสถาบัน (กรรมการ)
*ประกาศเมื่อวันที่
06 .. 2560 จำนวน 660 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบสถาบัน (กรรมการ)
*ประกาศเมื่อวันที่
17 .. 2560 จำนวน 633 คน
รวมรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ)
ระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 205 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2561 จำนวน 374 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
02 เม.. 2561 จำนวน 298 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
19 มี.. 2561 จำนวน 297 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 06
.. 2560 จำนวน 275 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
14 .. 2560 จำนวน 481 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่
29 พ.ค. 2560 จำนวน 411 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 จำนวน 936 คน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
*ประกาศเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 จำนวน
390 คน
รวมรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 240 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 53 คน
*ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560
รวมรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR


รายชื่อผู้ประเมินระดับคณะ และสถาบัน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน


*** หมายเหตุ
1. ขอให้คณะและหลักสูตรคัดเลือกรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพที่ผ่านการอบรมหลักสุตรผู้ประเมินที่จัดโดยโดย สกอ. เป็นลำดับแรกก่อน
2. การคัดเลือกรายชื่อผู้ประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้เลือกจากรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพฯ ที่เป็นผู้ประเมิน
จากภายในมหาวิทยาลัยโดยเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดย สกอ. หรือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น