สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2561| 2560 | 2559 | 2558
คำสั่ง / ประกาศ
คำสั่งให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกาาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 1 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี 25 ส.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 5 ก.ค. 60
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 3 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์จัดการศึกษา
            และระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
5 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
           (แก้ไขเพิ่มเติม)
31 พ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
            ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์
   
ประกาศ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เสาร์-อาทิตย์)
            ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (แก้ไขฉบับที่ 1)
25 เม.ย. 60
ประกาศ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(จันทร์-ศุกร์)
            ภาคการศึกษาที่ 1/2560
21 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
            จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
8 ธ.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
             ปีการศึกษา 2559
1 ธ.ค. 59
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
            ปีการศึกษา 2559 6 ต.ค. 59

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
            ปีการศึกษา 2559 6 ต.ค. 59