อัตลักษณ์ " บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"
เอกลักษณ์ " เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

   
   
 
 
สกอ.สมศ.
ก.พ.ร.
 
 
 
ปีการศึกษา 2558 | ปีการศึกษา 2557
Download >> คำสั่งที่ 1432_2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA ONLINE SYSTEM
 
Download >> คำสั่งที่ 1696/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
 
Download >> แบบฟอร์มรายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online
 
Download >> ตัวอย่างกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
Download >> ตัวอย่างกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน
 
Download >> แบบฟอร์มรายงานผลตรวจ ระดับคณะ วิทยาลัย
Download >> แบบฟอร์มรายงานผลตรวจ ระดับสำนัก สถาบัน
 
Download >> คำสั่งที่ 1549/2558 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex)
Download >> กำหนดการวันที่ 21 สิงหาคม 2558 / กำหนดการวันที่ 24 สิงหาคม 2558
 
Download >> แบบรายงานผลตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี (สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ)
 
Download >> แบบรายงานผลตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก (สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ)
 
Download >> ข้อมูลค่า SCH และ FTES (จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
 
Download >> กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
Download >> แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
Download >>
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนัก/สถาบัน
Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 
Download >> คำสั่งที่ 324/2558 คณะดำเนินงานโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Download >> คำสั่งที่ 129/2558 ผู้เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 2 - 3 มี.ค. 58
Download >> คำสั่งที่ 129/2558 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
Download >> คำสั่งที่ 042/2558 ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งขี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
Download >> คำสั่งที่ 2133/2557 คณะทำงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Download >> คำสั่งที่ 1812/2557 คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
Download >> คำสั่งที่ 1885/2557 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา