อัตลักษณ์ " บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น " | เอกลักษณ์ " เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
 
   
สกอ.สมศ.
ก.พ.ร.
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2558
 
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ประชุมวิพากษ์ (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 13.00 น.
 
วันอังคารที่ 13 - วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)
รุ่นที่ 1 ระดับคณะ เวลา 8.30 – 16.30 น. และ รุ่นที่ 2 ระดับหลักสูตร เวลา 13.00 – 16.30 น.
Download >> คำสั่งที่ 1432_2558
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหาร
โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ วันที่ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
 
Download >> แบบรายงานผลตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี (สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ)
 
Download >> แบบรายงานผลตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก (สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ)
 
ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2557 (จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย
โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ วิทยากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download >> คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
 
วันที่ 14, 20 กรกฎาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง วิทยากรกลางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
Download >>
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557
Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมชี้แจงโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Download Powerpoint การประชุมชี้แจง โครงการบ่มเพาะฯ ฉบับ Update ล่าสุด ได้ที่ >> http://1drv.ms/1JSAK66#8DD6FF
 

ตามที่สำนักมาตรฐานฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 แล้วนั้น ขอให้กรรมการดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อพิจารณารายงานการประชุม
Download >>
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

 
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักมาตรฐานฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 13.00 น.
>> คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
 
จำนวนอาจารย์ประจำ รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 9 เดือน)
ข้อมูลจากสำนักงานอธิการบดี วันที่ 21 เมษายน 2558
 
แก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
 

สำนักมาตรฐานฯจัดทำตัวอย่างระบบกลไกการดำเนินงานเพื่อให้หลักสูตร และคณะ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานประเมินตนเอง
>> ระบบกลไกและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (สกอ.)
การแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557)
 
วันที่ 31 มี.ค. 58 ประชุมระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เวลา 13.00 น. ชั้น 3 ห้อง 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
 

แบบฟอร์มแบบรายงาน SAR (มคอ.7)
แบบประเมินหลักสูตร ป.ตรี 4 ข้อ
แบบประเมินหลักสูตร ป.โท 12 ข้อ
แบบประเมินหลักสูตร ป.เอก 12 ข้อ

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ดาวน์โหลด >> คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 2 - 3 มี.ค. 58
ดาวน์โหลด >> คำสั่งคณะดำเนินงานโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสุตร คณะ และมหาวิทยาลัย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ดาวน์โหลด >> คำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 
อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
 
ดาวน์โหลด >> คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งขี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
ดาวน์โหลด >> คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)
ที่มา : http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm
 
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557 สำนักมาตรฐานฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ มรภ.เพชรบูรณ์
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติ ครั้งที่1/2557
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
>> คำสั่งคณะทำงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
 
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 9.30 - 12.00 น.
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 9.30 - 12.00 น.
>> คำสั่งกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557