อัตลักษณ์ " บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"
เอกลักษณ์ " เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

 
   
 
 
 
สกอ.สมศ.ก.พ.ร.
 
  ปีการศึกษา 2558 | ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์ม / โปรแกรมคำนวนผลการประเมินฯ คู่มือ / แผน
Download >> แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษา
ที่มี ต่อหลักสูตร

Download >> แบบสอบถามความพึงพอใจของ อาจารย์
ที่มี ต่อหลักสูตร
Download >> แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย

Download >>
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
Download >> โปรแกรมคำนวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
Download >>
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัย
Download >>
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับหลักสูตร
Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับคณะ
Download >> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

Download >> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common dataset) สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา / สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
Download >> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common dataset) ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
Download >> แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย

Download File PDF >> คู่มือการประกันคุณภาพฯระดับมหาวิทยาลัย
Download File WORD >> คู่มือการประกันคุณภาพฯระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 21/12/2558
Download File PDF >> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
-- ข้อมูลจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) --
Download >> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ฉบับปีการศึกษา 2557

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วันที่ 19 พ.ย. 2558

1. กองนโยบายและแผน 2. กองพัฒนานักศึกษา  
3. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา  
5. งานการเจ้าหน้าที่ 6. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  
7. กองกลาง 8. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายอาคาร)  
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 10.สำนักวิทยบริการฯ  
Download >> แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน  
Download >> แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร