สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2560 | 2559 | 2558
คำสั่ง / ประกาศ
 
คำสั่ง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
            ปีการศึกษา 2558 9 ต.ค. 59

คำสั่ง 1620/2559 ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 
คำสั่ง 1549/2559 ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE SYSTEM
 
คำสั่ง 1489/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
 
คำสั่งที่ 663/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM)
 
คำสั่งที่ 544/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 
คำสั่งที่ 552/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 
คำสั่งที่ 132/2559 โครงการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่
 
คำสั่งที่ 2682/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายภายในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
 
คำสั่งที่ 2469/2558 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
คำสั่งที่ 2515/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
คำสั่งที่ 2406/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย