สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
 

        ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตามกฏกระทรวง พ.ส.2561
5 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
(5 ต.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม