สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
 

        ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559

 
ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่พร้อมรับการตรวจเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(02 พ.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(26 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
(04 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2561
(15 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม| เอกสาร

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
(09 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 2
(28 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะวิทยาการจัดการ
(21 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA Sharing Day คณะเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(14 ก.พ.2561)
คลิกดูภาพกิจกรรมโครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 1
(6 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม

QA Sharing Day คณะวิทย์ ครุศาสตร์ มนุษย์ สาธารณสุข และนวัตกรรม
(31 ม.ค. 2561)

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
(12 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
| เอกสาร

ศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(12-13 ธ.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
(9-10 ต.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม