สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
 

        ปีงบประมาณ 2560 | ปีงบประมาณ 2559

 
โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 2
(28 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA Sharing Day คณะวิทยาการจัดการ
(21 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA Sharing Day คณะเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(14 ก.พ.2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพจาก IQA สู่ TQR ครั้งที่ 1
(6 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


QA Sharing Day คณะวิทย์ ครุศาสตร์ มนุษย์ สาธารณสุข และนวัตกรรม
(31 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
(12 ม.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
| เอกสาร

ศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.เพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(12-13 ธ.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
(6 พ.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
(9-10 ต.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
(4 ก.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(23 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(23 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)

คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(23 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(22 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(21 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


GE รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

สวท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

สสว.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
(9 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


สนอ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2559

(8 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2559

(7 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม


สสร.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2559
(7 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

(31 ก.ค.- 4 ส.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

อบรม CHE QA ONLINE SYSTEM
สำหรับผู้ช่วยเลขานุการ
(19 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ
(13 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
(12 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

อบรม CHE QA ONLINE SYSTEM
ระดับคณะ

(7 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

อบรม CHE QA ONLINE SYSTEM
ระดับหลักสูตร
(5 ก.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(26 เม.ย. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม | เอกสารประกอบ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่
(27-28 ก.พ. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(7 ก.พ. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(18 ม.ค. 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day
สถาบันวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
(16 ม.ค 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
วิดีโอกิจกรรม  
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา IQA ระดับหลักสูตร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
(27 ก.พ. 2560)