สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
 

                     ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559

 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2558

(17-18 ต.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
(8 ก.ย. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

(26 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
สำนักงานอธิการบดี
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

(26 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

(25 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
บัณฑิตวิทยาลัย
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

(25 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

(25 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(24 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(24 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(24 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(23 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(23 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(23 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

งานวิชาศึกษาทั่วไป รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(22 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(22 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(19 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..


คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(1-5 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(1-5 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(1-5 ส.ค 2559)

คลิกดูภาพกิจกรรม..

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(1-5 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(1-5 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(1-5 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(1-5 ส.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร
(26 ก.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online ระดับหลักสูตร
(12 ก.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพฯ
(11 ก.ค 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    รุ่นที่ 2 (23 มิ.ย. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (16 มิ.ย. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร
(7 มิ.ย. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร"
(30 - 31 พ.ค. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

QA Sharing day
(23-24 พ.ค. 2559 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ
(13 พ.ค. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Sharing Day
(2 พ.ค.2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ
(19 เม.ย. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharina
(30 มี.ค. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
อบรมให้ความรู้พื้นฐาน EdPEx
(28 มี.ค. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day
(16 มี.ค. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมวิพากษโครงการร่างองค์กรระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx
(4 มี.ค. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day
(25 ก.พ. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ (2 ก.พ. 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..