สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2560 | 2559 | 2558
คำสั่ง

คำสั่งที่ 200/2561 เรื่องให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมนายกระดับการประกันคุณภาพ IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR 30 ม.ค. 61

คำสั่งที่ 200/2561 เรื่องให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 24 ม.ค. 61

คำสั่งที่ 171/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) 22 ม.ค. 61

คำสั่งให้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 25 ธ.ค. 60

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 7 พ.ย. 60

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
          
25 ต.ค. 60

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี 19 ต.ค. 60

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี 19 ต.ค. 60

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 19 ต.ค. 60
          
11 ต.ค. 60

ประกาศ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561