สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
 
รายละเอียดสำหรับหลักสูตรที่มีการดำเนินการตรวจ TQR
- แนวทางการเบิกจ่ายสำหรับหลักสูตรที่ดำเนินการตรวจ TQR
- กำหนดการในการตรวจ
- การจัดเตรียมการตรวจ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน ลงวันที่ 19 มี.ค. 61

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 240 คน ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60
  - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 53 คน ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60
     
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQR
ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
ขั้นตอนดำเนินการเพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQR
ตัวอย่างการเขียนข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่หลักสูตร TQR ลง 30 พ.ย. 60
ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQR
การจัดเตรียมความพร้อมในการตรวจ TQR