อัตลักษณ์ " บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"
เอกลักษณ์ " เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

   
สกอ.สมศ.
ก.พ.ร.
 
ปีการศึกษา 2558 | ปีการศึกษา 2557
Download >> คำสั่งคณะทำงานเครือข่ายภายในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
 
Download >> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
3. เรื่อง แนวทางการบริหารเกรฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 
Download >> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2558
 
Download >> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common dataset) สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา / สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
 
Download >> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
 
Download >> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/สถาบัน)
 
Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ
 
Download >> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
 
Download File PDF >> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
Download File WORD >> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 21/12/2558
 
Download >> คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
 
Download >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
 
Download >> คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
 
Download >> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557
นำร่องโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2558
 
Download >> แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
1. กองนโยบายและแผน 2. กองพัฒนานักศึกษา 3. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. งานการเจ้าหน้าที่ 6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. กองกลาง 8. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายอาคาร) 9. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 10.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Download >> แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน 
 
Download >> แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร