สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2563| 2562| 2561| 2560 | 2559 |2558
คำสั่ง
คำสั่งที่1174/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
คำสั่งที่ 960/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 945/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ศูนย์จัดการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 944/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 932/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ ตามกรอบ TQR ปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 889/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 791/2563 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลลัพธ์ตาม DOE วันที่ 30 มีนาคม 2563
คำสั่งที่ 472/2563 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมนาการยกระดับการประกันคุณภาพเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR วันที่ 3 มีนาคม 2563
คำสั่งที่ 190/2563 ให้อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 3464/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 พ.ย.62
คำสั่งที่ 3344/2562 ให้อาจารย์ ครู และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ IQA โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 2982/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2965/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2949/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2732/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562


ประกาศ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561