สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2563| 2562| 2561| 2560 | 2559 |2558
คำสั่ง
คำสั่งที่ 1973/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 1914/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 1829/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563


ประกาศ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561