สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2564 | 2563| 2562| 2561| 2560 | 2559 |2558
คำสั่ง
คำสั่งที่ 818/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 807/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 177/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
คำสั่งที่ 3071/2563 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานฯ (IQA) ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 1973/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 1914/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 1829/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563


คำสั่งอื่น ๆ

คำสั่งที่ 079/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับ U-multirank

คำสั่งที่ 1642/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน SCD

คำสั่งที่ 1616/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่กรพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs


ประกาศ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561