สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์


 
  ปีการศึกษา 2564 | 2563| 2562| 2561| 2560 | 2559 |2558
คำสั่ง
คำสั่งที่ 843/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่งที่ 1043/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 1664/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 1448/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 763/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 151/2564 เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA
คำสั่งที่ 2497/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 2511/2564 เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบที่ 4
คำสั่งที่ 177/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


คำสั่งอื่น ๆ

คำสั่งที่ 079/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับ U-multirank

คำสั่งที่ 1642/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน SCD

คำสั่งที่ 1616/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่กรพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs


ประกาศ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561