รายงานผลการประเมิน ปีการศึกษา | 2558 | 2559 | 2560| 2561  
  การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562  
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2562  
สรุปผลภาพรวมร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  
PPรายงานผลการประเมินการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการประเมินฯ  
ผลการประเมินได้จากการประมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ปีการศึกษา 2561  
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2557-2561)  
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ย้อนหลัง 4 ปี (ปีการศึกษา 2558-2561)  
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561  
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 1/2561  
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  
ข้อเสนอแนะจากกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำแนกเป็นหลักสูตร  
ผลการประเมินได้จากการประมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ปีการศึกษา 2560  
ผลการประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2560  
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)  
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557-2559)  
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี (ปีการศึกษา 2557 - 2560)  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2559  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  
 
- บัณฑิตวิทยาลัย - สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สำนักงานอธิการบดี  
 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2558  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557