เอกสารประกันคุณภาพ
Home
ปีการศึกษา 2562 |2561 | 2560 | 2559
Exit
แบบฟอร์ม ปีการศึกษา 2561

ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.ตรี
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.โท
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.เอก
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ 2558 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาโท เกณฑ์ 2558 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 2558 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ 2548 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาโท เกณฑ์ 2548 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 2548 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระบบ Che QA Online ที่ไม่รับการประเมิน ปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มเพิ่มชื่อระบบ Che QA Online ปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan) ปีการศึกษา 2561 10 พ.ค. 62
แบบฟอร์มส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับคณะ และหลักสูตร 20 ก.พ. 62
แบบฟอร์มส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน 20 ก.พ. 62
แบบฟอร์มส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 22 ก.พ.62
แบบฟอร์มรายงานSAR ระดับมหาวิทยาลัย 21 ธ.ค.61
แบบฟอร์มรายงานSAR ระดับคณะ 21 ธ.ค.61
แบบฟอร์มรายงานSAR สำนักงานอธิการบดี 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานSAR สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานSAR สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานSAR บัณฑิตวิทยาลัย 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานSAR สถาบันวิจัยและพัฒนา 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานSAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานSAR งานศึกษาทั่วไป 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) เกณฑ์มาตรฐาน 2558 ระดับปริญญาตรี 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) เกณฑ์มาตรฐาน 2558 ระดับประกาศนียบัตร 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) เกณฑ์มาตรฐาน 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) เกณฑ์มาตรฐาน 2548 ระดับตรี/โท/เอก/ประกาศนียบัตร 21 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี องค์ประกอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน 2558) พ.ย. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน(เกณฑ์มาตรฐาน 2558) พ.ย. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน 2548) พ.ย. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะครุศาสตร์ ต.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ต.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะวิทยาการจัดการ ต.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ต.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ต.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ต.ค. 61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ คณะ/หน่วยงานสนับสนุน ต.ค. 61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ หลักสูตร ต.ค. 61
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561


 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ